Factoring Terminologie


VEELGEBRUIKTE FACTORING TERMEN

Hieronder vindt u een verklarende woordenlijst met veelvoorkomende termen. De factoring verklarende woordenlijst is gemaakt om de eenvoudige reden, omdat de woorden en omschrijvingen die door factormaatschappijen worden gebruikt verwarrend kunnen zijn voor klanten. Het doel van de woordenlijst is om mensen te helpen die onderzoek doen naar factoring en om accurate definities te geven voor alle veel gebruikte termen die in de industrie worden gebruikt.

A
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”AANKOOPPRIJS” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”aankoopprijs” class=””] Het bedrag welke betaald wordt door een factor of een koper van vorderingen aan de pandgever voor een verkochte of verpande vordering.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”ACTIVA” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”activa” class=””]Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”AF TE SCHRIJVEN VORDERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”afteschrijvenvordering” class=””]Een vordering waarvan betaling onwaarschijnlijk is vanwege de onmogelijkheid van debiteur om de vordering op vervaldag te betalen [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”ALGEMENE VOORWAARDEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”americanfactoring” class=””] De Algemene Voorwaarden die u hanteert zijn van groot belang voor een factormaatschappij. Deze vormen namelijk de juridische basis voor de facturen, en de facturen zijn weer de belangrijkste asset voor de factormaatschappij. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”AMERICAN FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”americanfactoring” class=””] De belangrijkste eigenschap van American Factoring is de overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer welke de factuur heeft gestuurd naar de factormaatschappij. Er is dus daadwerkelijk sprake van een verkoop en een levering van, in dit geval een factuur. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”ASSET BASED FINANCE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Dit is een kortetermijnlening die wordt gewaarborgd door de activa van het bedrijf, zoals inventaris, onroerend goed, apparatuur of vorderingen. De meeste worden terugbetaald wanneer de activa die als onderpand van de lening dienen, worden omgezet in contanten door de normale bedrijfsvoering.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
B
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BETALINGSVOORWAARDEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Dit zijn de commerciële verkoopvoorwaarden die worden geaccepteerd door de klant. Dit kan een onderlinge afspraak zijn tussen leverancier en klant of dit kan een bepaling zijn welke opgenomen zijn in de Algemene Voorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld dat de klant 30 tot 60 dagen na het indienen van een factuur kan betalen. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BORGSTELLING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Een borgstelling is een zogenaamd persoonlijk zekerheidsrecht. De DGA stelt zich met zijn privévermogen garant voor de terugbetaling van (een deel van) de financiering van de BV, als op enig moment blijkt dat de BV niet haar terugbetalingsverplichting kan voldoen. De factor kan de DGA pas aanspreken als vaststaat dat de BV haar betalingsverplichtingen niet nakomt. [/su_spoiler] [/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
C
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CASHFLOW” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”cashflow” class=””]Cashflow (of kasstroom) is het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. Het staat verder los van je winst en verlies. We spreken van een positieve cashflow als u  meer geld ontvangt dan uitgeeft. Bij een negatieve cashflow is dit andersom. Afschrijvingen, facturen nog niet betaald zijn door uw klanten kunnen een negatieve invloed hebben op de cashflow. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CESSIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”creditnota” class=””] Een factoringmaatschappij koopt een factuur op naam, en is daarmee vergelijkbaar met het kopen van een huis of auto. De overdracht van de schuldvordering wordt cessie genoemd. Een cessie is dus de levering van vordering op naam. Iemand die een op naam gestelde vordering heeft op een andere partij, en deze vordering niet zelf kan of wil incasseren, kan de vordering overdragen, cederen, aan een factoringmaatschappij. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CONCENTRATIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”concentratie” class=””]Het niveau waarvoor een factor een enkele klant in uw debiteurenportefeuille financiert. Dit wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Gedaan als een risicomanagement maatregel om ervoor te zorgen dat één enkele rekening niet een grote meerderheid van uw debiteurenportefeuille vertegenwoordigt. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CREDIT MANAGEMENT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”creditmanagement” class=””]Credit management moet de cash flow van een bedrijf verbeteren, managen en beheersen, zowel in operationeel als financieel opzicht. Denk aan activiteiten zoals het plannen, organiseren en controleren van vorderingen.Meer informatie of credit management vind u op de pagina over credit management. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CREDIT NOTA” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”creditnota” class=””]Geld dat vast zit in voorraden zal niet kunnen worden gebruikt om rekeningen te betalen of investeringen in uw onderneming te doen. Het is dan ook belangrijk om de processen rondom voorraadbeheer te verbeteren, zodat de omloopsnelheid van de voorraad zo efficiënt mogelijk is. De Day Inventory Outstanding, is een financiële indicator die aangeeft hoeveel dagen de voorraad gemiddeld “vast” staat. Het kan worden berekend door de volgende formule: voorraad gedeeld door de dagelijkse omzet. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CONFIDENTIEEL FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”confidentieelfactoring” class=””] Vorm van Factoring waarbij de verpanding niet kenbaar wordt gemaakt aan debiteur. Ook gekend als Undisclosed Factoring, of “Silent Factoring”. [/su_spoiler]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”CONTRACTEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”contracten” class=””] Hoewel de factoring tarieven en voorwaarden sterk uiteenlopen, zullen veel factoring bedrijven altijd met contracten werken. In deze overeenkomsten staan de voorwaarden en tarieven uitgelegd. Bij traditionele factoring wordt vaak gewerkt met meerjarige contracten en omzetvolume verplichtingen – welke soms door de ondernemer als beperkend kunnen worden ervaren. Daarentegen staat er wel een lager tarief tegenover. American Style factoring kenmerkt zich vaak door zijn flexibele contractvoorwaarden en keuzevrijheid. De contracttermijnen voor American Style factoring zijn doorgaans aanzienlijk korter of ontbreken geheel. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”COMMERCIAL FINANCE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”commercialfinance” class=””] Commercial Finance is een algemene term voor een reeks asset based financieringsdiensten waaronder Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring en Asset Based lending faciliteiten.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
D
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”DEBITEUR” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”debiteur” class=””]Een onderneming die goederen of diensten heeft ontvangen van de onderneming en daarvoor betaling verschuldigd is. Soms wordt er verwezen naar de koper van goederen of diensten aangeboden door de onderneming van wie de vorderingen zijn verpand/verkocht aan een factoringmaatschappij. Uw debiteuren vormen de basis van een factoring overeenkomst. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”DEBITEURENBRIEF” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”debiteurenbrief” class=””]Factors hebben van iedere klant waarvan u de facturen aanbiedt, toestemming nodig om uw facturen te laten factoren en dus over te dragen aan de factor. Deze toestemming wordt per mail of rechtstreeks aan de factor verstuurd. (zie ook kennisgeving van verpanding). [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”DAYS SALES OUTSTANDING (DSO)” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”dayssalesoutstanding” class=””]Deze afkorting staat voor Days Sales Outstanding en is een financiële indicator die aangeeft hoe lang het duurt voordat u debiteuren gemiddeld betalen. U kunt de DSO van onderneming berekenen door de openstaande debiteurenlijst te delen door uw omzet keer 365 dagen. Door accurate opvolging van debiteuren, worden rekeningen sneller betaald en kunnen de dagen dat facturen openstaan (DSO) worden teruggebracht. Dit heeft een positieve invloed op de cashflow en het werkkapitaal. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”DAYS INVENTORY OUTSTANDING (DIO)” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”daysinventoryoutstanding” class=””]De Day Inventory Outstanding, is een financiële indicator die aangeeft hoeveel dagen de voorraad gemiddeld “vast” staat. Het kan worden berekend door de volgende formule: voorraad gedeeld door de dagelijkse omzet. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”DAYS PAYABLE OUTSTANDING (DPO)” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”dayspayableoutstanding” class=””]Dit geeft een indicatie van hoe snel een bedrijf haar crediteuren betaalt. De DPO wordt berekend door de openstaande inkoopfacturen te delen door de dagelijkse omzet.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”DEBITEUREN LIMIET” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”debiteurenlimiet” class=””] Bij factoring wordt het risico van een onbetaalde factuur door uw klant verlegd naar de factoringmaatschappij. Het is daarom logisch dat de factoringmaatschappij kijkt hoe kredietwaardig uw klant is. Gebaseerd op de beschikbare kredietrapporten, openbare informatie en in sommige gevallen eigen beoordeling, worden limieten afgegeven op de debiteuren. Deze limieten zijn hoger wanneer uw klant een hoge mate van kredietwaardigheid laat zien, en lager wanneer de financiële ratio’s van de debiteur niet gezond ogen. Hoe hoger de limiet die wordt afgegeven op uw debiteur, hoe groter de faciliteit die beschikbaar is voor factoring. [/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
E
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”EXPORT FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”” class=””] Dit is een vorm van Factoring waarbij de pandgever, gebaseerd in het land van de factor, vorderingen verschuldigd door debiteuren die gevestigd zijn in een ander land verpand (of overdraagt). Meer over het financieren van export facturen leest u op de pagina.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
F
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”FACILITEIT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”faciliteit” class=””]Het geldbedrag beschikbaar voor opname door de pandgever. Dit zal de waarde van alle aanvaarde vorderingen zijn, vermenigvuldigd met een vooraf overeengekomen percentage en onder aftrek van de al aan pandgever betaalde bedragen.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”FACTUUR” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”factuur” class=””]Een factuur verkopen houdt in dat u uw factuur verkoopt aan een factormaatschappij. Uw factuur wordt dan gedeeltelijk of volledig betaalt tegen een bepaalde discount. Alleen zakelijke (B2B) facturen en vorderingen op overheidsinstanties (B2G) komen in aanmerking voor factoring.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”FACTOR FEE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”factorfee” class=””]De Factor fee is de vergoeding die een factoring bedrijf in rekening brengt om de factoring-service te bieden. De factor fee wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de facturen of  als percentage van het totaal aan verpande omzet. Deze fee bevat naast de voorfinanciering, ook eventueel het debiteurenbeheer en risicodekking op insolventie van de debiteur.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”factoring” class=””]Factoring is een financieringsvorm waarbij een onderneming openstaande facturen verkoopt aan de factormaatschappij om de debiteurentermijn effectief terug te brengen en zo liquiditeitspositie te vergroten. De factormaatschappij int het bedrag van de facturen vervolgens bij de debiteur, en houdt hiervan een percentage in om de kosten van de financiering te dekken. Er zijn diverse vormen van factoring. De meest voorkomende zijn American Factoring, Traditioneel Factoring en Invoice Discounting.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”FINANCIERINGSPERIODE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”financieringsperiode” class=””]Dit is de periode die begint wanneer de factor de factuur koopt en eindigt wanneer de klant de factuur volledig betaalt.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”FULL SERVICE FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”fullservicefactoring” class=””]Full Service Factoring houdt in dat naast het voorfinancieren van facturen ook het debiteurenbeheer wordt uitbesteed aan de factoringmaatschappij en dat bovendien de kredietrisico’s van de facturen zijn afgedekt. [/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
H
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HANDELSFINANCIERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”handelsfinanciering” class=””] Een financieringsvorm die vaak wordt ingezet voor goederen van bedrijven die nog te verhandelen zijn.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HERFINANCIERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”herfinanciering” class=””] Het omzetten van een bestaande financiering naar een nieuwe financiering tegen betere voorwaarden. Zo kan een rekening courant faciliteit omgezet worden in een factoring faciliteit om meer financiële slagkracht te behalen, credit management processen te verbeteren en risico’s af te dekken. [/su_spoiler] [/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
I
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”INCASSO” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”incasso” class=””]Een dienst aangeboden door een factor (of koper van vorderingen) waarbij de Factor vorderingen int voor van de pandgever. Kan ook alle acties omvatten met als doel verschuldigde bedragen te incasseren bij insolvente debiteuren.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”INKOOPFINANCIERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”inkoopfinanciering” class=””]Sommige factormaatschappijen bieden u de mogelijkheid voorverkochte inkopen die u in het buitenland koopt te financieren. Voorwaarde is dat u getekende orders heeft en deze aan de factormaatschappij worden verpand. In tegenstelling tot een bank zal een factormaatschappij alleen een deel van uw beschikbare krediet (ca. 20% i.p.v. 100%) gebruiken om deze transactie te financieren. Inkoopfinanciering komt veel voor in de textiel. Inkoopfinanciering wordt altijd in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”INVOICE DISCOUNTING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”invoicediscounting” class=””] Een overeenkomst tussen een bedrijf (pandgever) en een financiële entiteit (een invoice discounter) waarin de pandgever zijn vorderingen verpandt en de discounter de pandgever een voorschot van een percentage van de verpande vorderingen beschikbaar stelt. De pandgever behoudt de volledige controle op zijn debiteurenportefeuille. De Nederlandse term voor deze dienst in factuur financiering. Meer informatie over invoice discounting vindt u op de pagina over factuur financieringen. [/su_spoiler] 

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
J
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”JAARREKENING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”jaarrekening” class=””] Een jaarrekening is een financieel overzicht van een fiscaal jaar. Dit overzicht bevat een winst- en verliesrekening en een balans, plus toelichting. Deze jaarrekening moet worden goedgekeurd door een accountant. [/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
K
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”KENNISGEVING VAN VERPANDING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”kennisgevingverpanding” class=””] Dit bericht kan worden verstuurd door de factor of door de pandgever aan een debiteur. De debiteur wordt hier op de hoogte gebracht van het feit dat de te betalen schuld wordt verpand aan de factor. (zie ook debiteurenbrief) [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”KREDIETLIMIET” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”kredeitlimiet” class=””]De financiële limiet die de factor op elk van uw klanten legt. Dit is vaak gebaseerd op hun kredietwaardigheid en mogelijke concentratieproblemen. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”KREDIETBESCHERMING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”kredietbescherming” class=””] Een faciliteit die de cliënt dekt tegen het potentiële verlies als gevolg van het niet betalen van een factuur. Vaak wordt deze bescherming geboden door een kredietverzekering.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”KOLOMMENBALANS” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”kolommenbalans” class=””] Een kolommenbalans is een financieel overzicht dat bestaat uit een proefbalans, saldibalans, winst- en verliesrekening en de eindbalans. Een kolommenbalans geeft een goed overzicht van de financiële situatie van een onderneming.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
L
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”LENER” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”lener” class=””]De partij aan wie een financier een lening verstrekt.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”LENING VERSTREKKER” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”leningverstrekker” class=””]De partij, meestal een bank of financiële instelling, die geld leent aan een lener. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”LEVERAGED BUY OUT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”leveragedbuyout” class=””]Een leveraged buy-out (LBO) is de overname van een ander bedrijf met een aanzienlijke hoeveelheid geleend geld om de kosten van de overname te dekken. De activa van de overgenomen onderneming worden vaak gebruikt als onderpand voor de leningen, samen met de activa van de overnemende onderneming. Factoring is een veel gebruikt instrument in een overname. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”LIQUIDE MIDDELEN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”liquidemiddelen” class=””]De term liquide middelen verwijst naar u bezittingen in de vorm van kas geld of giraal geld (het bedrag wat op uw bankrekening staat) en beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op korte termijn in geld kunnen worden omgezet.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”LOOPTIJD” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”looptijd” class=””]De lengte van een factoring overeenkomst. Een factor maakt gebruikt van een looptijd om een inschatting te doen van het benodigd kapitaal wat gereserveerd moet worden door de factor om facturen van de klant te financieren.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
M
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MANAGEMENT BUY-OUT (MBO)” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”managementbuyout” class=””] Een management buy-out is een transactie waarbij het management team van een bedrijf de activa en activiteiten van het bedrijf dat het beheert, aankoopt. Deze vorm van overname is aantrekkelijk vanwege het hogere potentiële rendement en de controle als eigenaar die verkrijgt. Factoring is een effectief instrument bij MBO’s.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MEDICAL FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”medicalfactoring” class=””] Een gespecialiseerde vorm van factoring die is ontworpen om te werken met zorgverleners die facturen sturen particulieren welke zorgkosten vergoed krijgen via een zorg verzekeringsmaatschappij. [/su_spoiler] [/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
N
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”NETTO WINST” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”nettowinst” class=””] De nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten (rente, belasting etc.) van een onderneming zijn voldaan.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”NON-RECOURSE FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”nonrecoursefactoring” class=””] Vorm van Factoring waarbij de Factor kredietbescherming (insolventie risico dekking) verleent waardoor het risico van insolventie van debiteur bij de factor blijft. De factor neemt de risico’s van faillissement bij de debiteur over van de klant. [/su_spoiler] [/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
O
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”ONDERPAND” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”onderpand” class=””] Een onderpand is een zekerheid die een klant afgeeft bij het aangaan van een financieringsovereenkomst. Bij factoring is dit in de vorm van een uitstaande factuur.[/su_spoiler][/su_column]

[su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”OPENBARE CESSIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”openbarecessie” class=””] Bij een openbare cessie is de schuldenaar op de hoogte van de overdracht van de schuldvordering aan de factoringmaatschappij, vermeldt door een cessie text op de factuur [/su_spoiler] [/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
P
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”PANDGEVER” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”pandgever” class=””]De rechtspersoon die het recht op opbrengst van onderpand via verpanding overdraagt. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”PANDNEMER” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”pandnemer” class=””]De partij waaraan een vordering is verpand. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”PEER-TO-PEER FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”peertopeerfactoring” class=””] Peer-to-peer factoring is een factoring vorm waarbij een onderneming facturen financiert bij (particuliere) investeerders, vaak ondersteund door een marktplatform. Gebaseerd op de kredietbeoordeling van de debiteur zal er risico profiel bepaald worden voor de aan te kopen factuur. Een hoog risico betekend een hoger rendement voor de investeerder, en dus hoger kosten voor de factoring klant. [/su_spoiler] 

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
R
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”RECOURSE FACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”recoursefactoring” class=””]Een vorm van factoring waarbij het factoringbedrijf geen kredietverliezen opneemt die het gevolg zijn van het in gebreken blijven van een klant op een factuur. Dit betekent dat een factor het recht heeft om ongeïnde factuur terug te verkopen aan de klant. (zie  ook retrocessie). [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”REKENING COURANT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”rekeningcourant” class=””]Een rekening-courantkrediet is een mogelijkheid tot roodstand op je zakelijke betaalrekening. De bank of financier biedt deze faciliteit en betaald rente over de opgenomen faciliteit. Om een factoring overeenkomst aan te gaan dient deze faciliteit vaak te worden ingelost, omdat er pandrecht rust op uitstaande vorderingen. Dit recht wordt doorgaans een keer gegeven.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”RESERVE REKENING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”reserverekening” class=””]Terwijl het verschil tussen de nominale waarde van de factuur en het voorschot dient als een reserve voor een specifieke factuur, houden veel factoringmaatschappijen ook vaak een lopende reserverekening aan die dient om het risico voor het factoring bedrijf verder te verminderen. Deze reserve-account is meestal 10-15% van de kredietlimiet van de verkoper, maar niet alle factoring bedrijven werken met reserve-accounts. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”RETROCESSIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”retrocessie” class=””]De teruglevering van vorderingen die eerder door cessie waren overgedragen. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”RISICOANALYSE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”risicoanalyse” class=””]Bij het uitvoeren van de risicoanalyse kijkt een factor bedrijf naar mogelijke risico’s (bedreigingen) voor de kredietwaardigheid van een onderneming (en debiteur) en naar de kans dat deze zaken zich voordoen. [/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_spoiler title=”RISICOPROFIEL” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”risicoprofiel” class=””] De specifieke risicofactoren van een individueel bedrijf vormen samen het risicoprofiel. Gebaseerd op het risicoprofiel worden bedrijven ingedeeld in een risicoklasse; hoe lager de klasse, hoe minder risicofactoren aan het bedrijf toebedeeld zijn, wat een positieve uitslag geeft. Klasse A geeft bijvoorbeeld een bijzonder positief profiel aan, klasse E een stuk minder. [/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
S
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”STAPELFINANCIERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”stapelfinanciering” class=””] Een combinatie van verschillende financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld factoring in combinatie inkoopfinanciering. Ook wordt factoring vaak gecombineerd andere vormen van alternatieve financiering, zoals bijvoorbeeld crowd funding of non-bancaire financieringen. [/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”STILLE CESSIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”stillecessie” class=””]Sommige aanbieders van factoring diensten bieden de mogelijkheid van een stille cessie aan. Hierbij neemt de factormaatschappij genoegen met een stil pandrecht. Dan hoeft u niet aan de debiteuren te melden dat u bij een factormaatschappij zit. Deze factoring vorm heet ook wel stille- of confidentiële factoring genoemd. [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”SPOTFACTORING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”spotfactoring” class=””] Spotfactoring is een alternatief voor grootboek factoring en stelt een bedrijf in staat om alleen een ​​enkele factuur voor te financieren. De toegevoegde flexibiliteit voor het bedrijf en het gebrek aan voorspelbaar volume en maandelijkse minima voor factoringmaatschappijen betekent dat spotfactoring-tarieven meestal een kosten premie met zich meebrengen.[/su_spoiler] [su_accordion class=””]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”SOLVABILITEIT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”solvabiliteit” class=””] Uw solvabiliteit is een financieel kengetal welke laat zien in hoeverre uw onderneming afhankelijk is van schuldeisers. Een factor kan als onderdeel van het acceptatieproces naar de solvabiliteit van uw onderneming kijken wanneer u een aanvraag doet. Voor financiers en leveranciers is uw solvabiliteit belangrijk. Het geeft aan dat u genoeg zekerheden biedt om aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, en dat zij dus gerust zaken met u kunnen doen.[/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
T
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”TERMIJNFACTUREN” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”termijnfacturen” class=””] Termijnfacturen bieden u de mogelijkheid om de facturering (en betaling) van een verkooporder los te koppelen van de daadwerkelijke levering van de artikelen en/of diensten. Bovendien heeft u de mogelijkheid om één verkooporder in meerdere termijnen te factureren. U legt de afgesproken termijnen vast in het termijnschema van de verkooporder. Het is afhankelijk van de condities waaronder deze facturen worden gestuurd of deze zijn mee te nemen voor factoring. [/su_spoiler]

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
V
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”VERIFICATIE” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”verificatie” class=””]Het proces waarbij een factoringbedrijf de geldigheid en de waarde van de factuur van een klant bij de klant verifieert.[/su_spoiler]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”VOORSCHOT” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”voorschot” class=””]Het voorschot is een gedeelte van een verkoopfactuur dat vooraf door een factor wordt betaald. Het percentage hangt van verschillende factoren af. Zo heeft het type factoring dat u kiest voor uw onderneming invloed op het voorschot. Ook zijn in sommige branches uit overheidswege verplichte inhoudingen van toepassing (denk bijvoorbeeld aan een g-rekening) welke invloed kunnen hebben op dit percentage. Het voorschot is vaak een percentage van de brutowaarde van de factuur en wordt  kort na de aankoop van de factuur overgemaakt (vaak binnen één of twee werkdagen). [/su_spoiler][/su_column]

[su_column]

[su_accordion class=””] [su_spoiler title=”VOORSCHOTNOTA” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”voorschotnota” class=””]Een voorschotnota is een betaling die gevraagd wordt aan de debiteur voor de start van de opdracht. Het is niet mogelijk om factoring op voorschotnota’s te doen. [/su_spoiler] 

[/su_column][/su_row]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]
W
[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WERKKAPITAALFINANCIERING” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”werkkapitaalfinanciering” class=””] Dit is het kapitaal (geld) dat in een onderneming beschikbaar is om de dagelijkse bedrijfsvoering mee te voeren. Werkkapitaal wordt onder meer gebruikt voor het uitkeren van salarissen en het betalen van facturen. Te weinig werkkapitaal beperkt de onderneming sterk in haar bedrijfsvoering, echter te veel werkkapitaal is ook niet goed. Dit betekent namelijk dat er kapitaal ‘vastzit’ in bijvoorbeeld voorraden. [/su_spoiler]

[su_divider top=”no” anchor=” ” divider_color=”#8cc63e” link_color=”#8cc63e” size=”2″ margin=”20″]