Veelgestelde vragen: Factoring


DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN

Factoring is niet de eenvoudigste financieringsmethode om te begrijpen. Bij veel KMO’s die onbekend zijn met financiering spelen diverse onduidelijkheden over factoring. Hieronder hebben we de belangrijke aspecten van factoring uitgelijnd. Heeft u snel de overeenkomst gescand, of zijn er nog onduidelijkheden over factoring? Hieronder beantwoorden we de veelgestelde vragen  over factoring van ondernemers.

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT IS FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”watisfactoring” class=””]Factoring is de verkoop en aankoop van vorderingen met korting. Het is een dus financieringsmethode die door bedrijven wordt gebruikt om werkkapitaal te vergroten. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE WERKT FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”hoewerktfactoring” class=””]U maakt een account aan bij een factormaatschappij om vervolgens facturen voor verkochte en geleverde goederen of diensten te verkopen. Nadat u de factuur indient bij de factor, volgt na verificatie, onmiddellijk een betaling (een voorschot). U hoeft niet langer te wachten totdat de betaling van uw klant is gedaan. Wanneer uw klant een betaling doet, stuurt hij deze naar de factor. De factor zal vervolgens het resterende saldo verminderd met de toepasselijke kosten aan u overmaken. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BLIJF IK MIJN KLANTEN FACTUREREN ZOALS GEWOONLIJK? ” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”facturerenzoalsgewoonlijk” class=””]Ja. U dient echter het betalingsgegevens veranderen in die van de factor. In sommige gevallen zal de factor verlangen dat de facturen via hun platform rechtstreeks worden verstuurd.  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE WEET EEN DEBITEUR DAT HIJ DE BETALING NAAR DE FACTOR MOET OVERMAKEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”betalennaardefactor” class=””]Uw klant krijgt een officiële, maar vriendelijke mededeling waar hij de betaling naartoe moet sturen en op uw factuur wordt dit ook aangegeven. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”NEEMT EEN FACTOR CONTACT OP MET AL MIJN KLANTEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”contactklantfactor” class=””]Nee, doorgaans zullen alleen de klanten waarvan u de facturen factort worden gecontacteerd. De factor zal soms een factuur willen verifiëren op juistheid. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BEN IK VERPLICHT OM AL MIJN FACTUREN VAN MIJN KLANTEN ONDER TE BRENGEN BIJ EEN FACTORMAATSCHAPPIJ?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”verplichtallefacturen” class=””]Dit is afhankelijk van de vorm van factoring die u kiest. Zo kunt u bij American factoring zelf kiezen welke debiteuren u wilt factoren, maar voor de goedkeuring gelden de richtlijnen die in de factoring overeenkomst zijn vastgelegd. Bij traditionele factoring overhandigt u de gehele zakelijke debiteurenportefeuille. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT ALS IK NIET WIL DAT MIJN KLANTEN WETEN DAT IK FACTOR?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”confidentieelfactoring” class=””]Dan kunt u kiezen voor een vorm van confidentieel factoring. Deze vorm van factoring wordt door bancaire factoring partners beschikbaar gesteld, maar heeft vaak strengere kwalificatiecriteria en extra verificatie.  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”IS ER EEN MINIMALE OF MAXIMALE OMZET VEREIST?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”minimaleomzet” class=””]Dat hangt van de factor af. Sommige factors werken zonder omzet vereisten en sommige hanteren  wel een minimum omzetwaarde. Vaak vertalen omzetverplichtingen zich in lagere factoring tarieven  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT KOST FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”kostenfactoring” class=””]De kosten van factoring hangt af van vele zaken af. Het is dus niet zo eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Er zijn veel variabelen welke invloed hebben op het tarief, zoals branche, kredietwaardigheid van de debiteur, omzetvolume, betalingstermijnen enz. Factoring tarieven liggen tussen 0,50% tot 4% per factuur op een 30 dagen betaaltermijn. Bij een langere betaaltermijn moet de factor voor een langere tijd de financiering verstrekken. Hoe sneller de debiteur betaalt, hoe korter de factuur openstaat en des te lager uw kosten zijn. Op de speciale pagina vindt u uitgebreidere informatie over tarieven en kosten van factoring. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WELK BEDRAG OF PERCENTAGE VAN DE FACTUUR WORDT GEFINANCIERD?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”deelvoorfinanciering” class=””]De voorschotten liggen tussen de 70% en 98% van de nominale waarde van de in aanmerking komende facturen en worden vastgesteld op het moment dat een rekening wordt geopend. De vastgestelde voorschotten zijn grotendeels afhankelijk van risicofactoren zoals de branche, de verkoop- en leveringsvoorwaarden, het volume, de preferentie van het retentierecht, de tijd die nodig is om te betalen, de relatie met de klant, de ervaring, enz.[/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WANNEER WORDEN VOORSCHOTTEN BETAALD?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”wanneervoorschotbetaald” class=””]Vaak worden voorschotten binnen 24 tot 48 uur uitbetaald. Voorschotten worden doorgaans via een bankoverschrijving overgemaakt.[/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WANNEER KOMEN SALDO BEDRAGEN VRIJ?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”depotsaldofactoring” class=””]Doorgaans worden alle saldi minus de toepasselijke vergoedingen na inning van de factuur door de factor direct aan u terugbetaald.[/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MOET IK EEN LANGLOPEND CONTRACT ONDERTEKENEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”looptijdfactoring” class=””]Nee, dat hoeft niet. Het is afhankelijk van de factormaatschappij waarmee u in zee wilt gaan. In de regel is het zo dat factoring een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering is. Deze flexibiliteit komt wel met een prijs. Wanneer u factoring wilt gebruiken om een tijdelijke cash flow dip op te vangen dan kunt u kiezen voor factoring zonder langdurig contract. Wanneer u factoring structureel wilt inzetten om aanvullend werkkapitaal aan te wenden dan is een meerjarige verbintenis passender en voordeliger.[/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE KAN IK IN AANMERKING KOMEN VOOR FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”voorwaardenfactoring” class=””]U komt in aanmerking als u een wettelijk geregistreerd bedrijf bent dat goederen of diensten verkoopt aan andere kredietwaardige bedrijven. Ook dient u volledige en onbelemmerde rechten te hebben om betalingen te ontvangen. De basisvoorwaarden voor factoring treft u hier. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT MOET IK DOEN. ALS IK EEN BESTAANDE LENING OF KREDIETLIJN HEB?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”bestaandelening” class=””]Een van de unieke voordelen van factoring is dat de geschiktheid grotendeels gebaseerd is op de kredietwaardigheid van uw debiteuren – de organisatie die voor de verkochte goederen of diensten zal betalen. U kunt in aanmerking komen voor factoring, ook als u leningen of andere kredietlijnen heeft. Een factor zal wel vaak willen weten onder welke voorwaarden u dit krediet bent aangegaan. Dit kan invloed hebben op een goedkeuring. Soms kan een factor vragen om een bestaande kredietlijn in te lossen tegen de geboden factoring faciliteit of dient een vrijwaring van onderpand op facturen worden gevraagd bij u huidige kredietverstrekker. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE LANG DUURT HET OM MET FACTORING TE BEGINNEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”bestaandelening” class=””]Het kan 1 tot 10 dagen duren om een account aan te maken, afhankelijk van de gewenste factoring dienst. Doorgaans kent American Factoring een laagdrempelig aanvraag- en acceptatieproces in vergelijking tot traditionele factoring. Lees hier welke stukken een factoringmaatschappij zoal nodig heeft.[/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE KAN IK BEGINNEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”beginnenfactoring” class=””]Om te beginnen dient u een aanvraag in op onze website. Nadat u de offerte voorstellen heeft ontvangen, kunt u vrijblijvend een keuze maken. Vervolgens zal de gekozen factoringmaatschappij naast een (online) aanvraagformulier vragen om enkele ondersteunende documenten. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden de definitieve documenten voor de factoring overeenkomst ingevuld. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”BETAAL IK OOK OPSTARTKOSTEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”opstartkostenfactoring” class=””]Meestal bent u geen opstartkosten verschuldigd wanneer u gebruik maakt van American Factoring.  Traditionele factoring brengt vaak wel opstartkosten of audit kosten in rekening voor het doorlichten van uw organisatie en uw debiteuren. Dat komt omdat er sprake is van complexere trajecten en meerjarige verbintenissen. Meer informatie over de kosten en tariefstelling van factoring leest op de speciale pagina. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG VOOR EEN AANVRAAG?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”documentenfactoring” class=””]De meestvoorkomende documenten die een factor van u zult vragen zijn nodig zijn: uittreksel kamer van koophandel, meest recente jaarcijfers (eventueel aangevuld met een kolommenbalans). Ook vraagt een factor een foto-identificatie van bestuurders, een debiteurenlijst, voorbeeld facturen en een ouderdomsanalyse van uw debiteuren. Op onze website vind u meer informatie over de benodigde stukken.  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WIE VERZORGT HET DEBITEURENBEHEER, DE FACTOR OF DE ONDERNEMING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”debiteurenbeheerfactoring” class=””]Zodra u begint met factoring, zal doorgaans de factor verantwoordelijk zijn voor en alle inningen op de gefinancierde facturen. Bij invoice discounting is het vaak de ondernemer die hier verantwoordelijk voor blijft. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HEEFT EEN FACTOR GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN,OF INDUSTRIEËN DIE NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”brancheuitsluitingfactoring” class=””]Geografische beperkingen kunnen aanwezig zijn. Factoring Offerte werkt met een ruim aanbod van de meest uiteenlopende factoringmaatschappijen. We helpen u graag om een partij te vinden voor u welke klanten uit een bepaalde geografische regio of specifieke branche kan bedienen.  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”HOE KAN IK DE FACTUREN EN BETALINGEN BIJHOUDEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”facturenadministratiefactoring” class=””]Een goede factor verstrekt regelmatig verslagen. In de meeste gevallen zult u 24 uur per dag, 7 dagen per week online toegang krijgen tot uw rapporten via een klanten portaal.  [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT ALS EEN KLANT EEN FACTUUR NIET BETAALT?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”klantbetaaltnietfactoring” class=””]Bij recourse factoring verschuift de verantwoordelijkheid van inning van de factuur van factor naar klant. De kredietrisico’s zijn namelijk niet afgedekt. Met non-recourse factoring word verantwoordelijkheid van inning, het verlies bij wanbetaling of faillissement opgevangen door de factor. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MOET IK EEN PERSOONLIJKE GARANTIE ONDERTEKENEN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”persoonlijkegarantietfactoring” class=””]Er kan een vorm van garantie worden gevraagd door een factor. Dit is nodig om uw integriteit, verklaringen, garanties en de geldigheid van uw verklaringen en documenten te bevestigen. Omdat u een garantie afgeeft is er meer zekerheid voor de factor dat u volgens de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst zult presteren en geen fraude zult plegen. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT GEBEURT ER ALS IK STOP MET FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”stoppenmetfactoring” class=””]Om te stoppen met factoring dient u een opzegging te sturen volgens uw overeenkomst. Wanneer alle rekeningen volledig zijn betaald en aan alle verplichtingen zijn voldaan, worden uw reserves aan u uitbetaald. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”MOET IK AL MIJN FACTUREN VERKOPEN AAN EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”allefacturenfactoring” class=””]Nee, dit hoeft doorgaans niet. Welke en hoeveel facturen u verkoopt is afhankelijk van de overeenkomst die u afsluit. Bij steeds meer factoringmaatschappijen is het mogelijk om alleen een enkele debiteur of  individuele factuur onder te brengen. Ook is het vrij gebruikelijk om contractafspraken te maken met een factoring bedrijf over de omzet die u gaat factoren over een bepaalde periode welke een positief effect heeft op de hoogte van uw factor fee. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET INNEN VAN DE FACTUREN?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”innenfacturenfactoring” class=””]Dat hangt af van de gekozen factoring vorm. Wanneer een factor het debiteurenrisico van u overneemt, is zij verantwoordelijk voor het innen van de factuur. Wanneer het kredietrisico bij uw onderneming blijft liggen dan zult u zelf eindverantwoordelijk blijven voor het innen van de factuur. Let erop dat de factuur in dat geval alsnog naar de factor overgemaakt moet worden. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WETEN MIJN KLANTEN DAT MIJN ONDERNEMING GEBRUIK MAAKT VAN FACTORING?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”gebruikfactoring” class=””]Dat hangt af van welke factoring variant u gebruikt. Zo is het bij American factoring gebruikelijk om de factuur verifiëren bij uw debiteur. Ook zullen factorbedrijven het debiteurenbeheer uit handen nemen. Daarvoor zal er dus contact nodig zijn tussen de factor en uw debiteur. Veel factorbedrijven zijn flexibel en stemmen  de mate van contact af op uw wensen.Traditionele factoring heeft in tegenstelling tot American factoring een kredietlijn welke wordt verstrekt op basis van uw debiteurenportefeuille. Het factorbedrijf koopt geen facturen van u, maar verkrijgt het pandrecht op de factuur. Hierdoor komt de factor bij traditionele factoring niet tussen u en de debiteur te staan. Invoice discounting is doorgaans gebaseerd op confidentieel factoring. Het is een flexibele krediet faciliteit waarbij de factuur als onderpand wordt gebruikt. De debiteur is. doorgaans niet op de hoogte dat de facturen worden voorgefinancierd. [/su_spoiler]

[su_row][su_column][su_accordion class=””] [su_spoiler title=”WAT ALS EEN KLANT DE FACTUUR AAN MIJN ONDERNEMING OVERMAAKT IN PLAATS VAN OP DE REKENING VAN DE FACTOR?” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron” anchor=”overmakenfactuurfactoring” class=””]Indien dit gebeurt hoeft het doorgaans geen probleem te zijn. Het onjuist ontvangen factuurbedrag kan immers overgeboekt worden naar het factorbedrijf of verrekend worden waardoor het probleem zich eenvoudig oplost. De factoringmaatschappij zal vervolgens in overleg met u de klant wijzen opdat toekomstige facturen naar de factor overgemaakt moeten worden.[/su_spoiler]