Kredietverzekering


ONDERNEMEN MET ZEKERHEID

Wat gebeurt er als een van uw debiteuren wegens dreigend faillissement niet meer de openstaande facturen kan betalen? Wat voor een effect heeft dit in voor de financiële gezondheid van uw bedrijf? Kunt u nog verder met ondernemen? Dergelijke problemen zijn reëel en kunnen onverwachts opduiken. Vanzelfsprekend wilt u als ondernemer de geldstroom van uw organisatie zoveel mogelijk beschermen tegen dergelijke risico’s. Met een kredietverzekering dekt u het risico af dat klanten u niet betalen. Het is een verzekering die per transactie, debiteur of de gehele omzet kan gelden. 

KREDIETRISICO AFDEKKEN

Een kredietverzekering is een ondersteunende dienst van het debiteurenbeheer. Een onderneming sluit een kredietverzekering af om kredietrisico’s af te dekken. Het biedt uw organisatie de volledige zekerheid dat u uw facturen uitbetaald krijgt, vooral in een situatie van (dreigende) faillissement. Het kan bij elke organisatie voorkomen dat één grote debiteur plotsklaps failliet verklaard wordt en dat hierdoor de openstaande facturen niet (meer) betaald kunnen worden. Niet alleen zorgt dit voor onzekerheid bij u, de organisatie kan ook in het gedrang komen.

ONDERZOEK NAAR KREDIETWAARDIGHEID

Voordat een factor uw facturen koopt (of in onderpand neemt) wordt er een onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van uw klant. De factor zal onder andere informatie opvragen bij een kredietbeoordelaar (de kredietverzekeraar). Openbaar bronnenonderzoek en historisch betalingsgedrag vormen onder andere de basis van de kredietbeoordeling van uw debiteur. Dit onderzoek gebeurt zonder dat uw klanten hier iets van merken. Een factor geeft vervolgens gebaseerd op de uitslag van dit onderzoek een financieringslimiet af per debiteur.  Als er geen limiet afgegeven op de debiteur is deze informatie toch waardevol voor een ondernemer. U kunt hiermee besluiten om de betalingsvoorwaarden voor deze klant aan scherpen of deze klant geheel niet te bedienen. U loopt namelijk een aanzienlijk risico dat uw klant mogelijk niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

EEN KREDIETVERZEKERING BIJ FACTORING

Bij American factoring verkoopt de klant de factuur. Hierdoor wordt de factor juridisch eigenaar van de factuur. Ook de bijbehorende kredietrisico’s worden dan overgenomen. Bij traditioneel factoring is er vaak de mogelijkheid om een kredietverzekering af te sluiten. Het factoringbedrijf biedt naast de financiering van facturen ook de kredietverzekering. Daarbij biedt de kredietverzekering vaak een incassostelsel aan dat volledig onder de dekking van de verzekering valt.  De factoring klant wordt zo verzekerd voor eventuele financiële schade veroorzaakt door wanbetalingen. Wanneer de factor de kredietrisico’s niet overneemt, spreken we van recourse factoring. In geval een factuur oninbaar blijkt, heeft de factor de mogelijkheid om de factuur terug te leveren aan de factor klant. (ook wel retrocessie genoemd). De klant draagt dan alsnog op voor de risico’s van non-betaling van de klant. Wilt u meer lezen over de voordelen van een kredietverzekering? Download hier de 8 voordelen van een kredietverzekering.