Factoring Kosten


FACTORING KOSTEN: DE TARIEVEN UITGELEGD

Factoring kosten zijn een belangrijke criteria in het vergelijkingsproces. Maar wat kost factoring nou eigenlijk?  Financiële diensten kenmerken zich vaak door tarieven en structuren te hanteren die niet altijd even eenvoudig te doorgronden zijn. Factoring is daar helaas geen uitzondering op. Een van de redenen dat wij Factoring Offerte zijn gestart is om ondernemers een goed overzicht te geven van de kosten van factoring. Het is overigens een misvatting dat het laagste factoring tarief ook gelijk is aan de laagste totale kosten. Bovendien zijn er ook nog andere elementen die een positief of negatief effect kunnen hebben op de totale factoring kosten. Daarom kijken we naast het tarief ook naar de componenten die van invloed zijn op de kosten van factoring. Hieronder ziet u de uitleg van de tarieven en componenten die deze bepalen. 

 

WAT ZIJN DE TARIEVEN BIJ FACTORING? 

Dit is wellicht de meest gestelde vraag bij factoring. Om te beginnen is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn veel elementen die een factoring tarief bepalen. Om u toch enig gevoel te geven wat u kunt verwachten zetten we hieronder het kostenplaatje uiteen. Ten eerste is het belangrijk te weten dat er drie verschillende factoring vormen bestaan: American Factoring, Traditionele Factoring en Factuur Financiering. Hiervan zijn de eerste twee pure factoring diensten die vaak ook debiteurenbeheer en kredietrisico afdekking diensten leveren. De derde variant, de naam zegt het eigenlijk al, is alleen een financiering. Vaak zien we dat American Factoring door klein zelfstandigen, starters en freelancers gebruikt wordt. Traditionele Factoring zien we veel terug bij het grootbedrijf. Voor factuur financiering dient het bedrijf is het belangrijk dat de onderneming jaarcijfers van twee boekjaren kan tonen. Deze variant is daarmee het beste te vergelijken met een kortlopende lening of rekening courant krediet. De factoringmaatschappijen kennen naast deze verschillende vormen ook vele diverse kostenstructuren.

 

HOE WORDT HET FACTORING TARIEF BEPAALD? 

Het is belangrijk om te weten welke elementen invloed hebben op uw factoring tarief. U wilt natuurlijk graag weten op basis van welke criteria een tarief wordt bepaald. Welke elementen zijn van invloed op de factoring tarieven? De belangrijkste componenten zijn:

 

    betalingstermijn klant
    omzet volume
    kredietwaardigheid debiteuren
    factoring diensten
    mogelijk aanvullende kosten

 

BETALINGSTERMIJN KLANT

De betaaltermijn is een belangrijk component bij het bepalen van factoring kosten. Het bepaald feitelijk hoe lang een factor het factuurbedrag voorfinanciert. Vanzelfsprekend zal een factor meer kosten kwijt zijn wanneer ze langer moet voorfinancieren. Daarbovenop zal de factor ook langer blootgesteld zijn aan betalingsrisico’s die rusten op een uitstaande factuur. De betaaltermijn van debiteuren is daarom in belangrijke mate bepalend voor de factoring kosten.

De gemiddelde betaaltermijn van debiteuren is leidend bij het bepalen van het factor tarief. Bij traditioneel factoring rekent men daarbovenop nog een rente over de faciliteit. Bij American factoring kijkt men naar de daadwerkelijke periode van voorfinancieren. Men gebruikt bijvoorbeeld een 30-, 60- en 90 dagen tarief (staffel). Soms wordt er gebruikt gemaakt van vast factorloon en een additioneel dagloon. Dit is een tarief op basis van de daadwerkelijk betaaltermijn. Bij American factoring is er sprake van slechts een tarief waartegen facturen worden verkocht. Er is immers er is geen sprake van een krediet en dus ook geen rentedragende faciliteit beschikbaar gesteld.

 

 

HOEVEEL OMZET GAAT U FACTOREN? 

Sommige factoringmaatschappijen vragen ondernemers een inschatting te maken van de te cederen jaaromzet. Op basis hiervan wordt in een factoring overeenkomst een minimale omzetverplichting opgenomen. Bij traditioneel factoring wordt deze gebaseerd over de gehele omzet genomen. Hoewel het niet gebruikelijk is, kan bij American factoring ook een minimale omzetverplichting worden gevraagd.

Omzetverplichtingen kunnen als een belemmering worden ervaren door ondernemers. Immers de reden om voor factoring te kiezen is vaak flexibiliteit. Toch kan een dergelijke omzetverplichting interessant zijn omdat dit vaak ook tot lagere factoring tarieven leidt. Immers als een factor inzicht heeft in uw liquiditeit- en financieringsbehoefte, kan de factor op basis hiervan goedkoper geld onttrekken uit de markt. Dit zou zich theoretisch moeten vertalen in gunstige factoring tarieven voor de ondernemer. Wanneer u kiest om te gaan factoren zonder verplichtingen, dan kiest u voor de meest flexibele vorm van factoring. U bepaald dan zelf hoeveel omzet en facturen u gaat factoren. Doorgaans is de regel, hoe flexibeler de factoring voorwaarden zijn, hoe hoger de factoring tarieven zijn. Het is mogelijk om factoring voor bepaalde debiteuren toe te passen maar we werken ook samen met partners die factoring per factuur mogelijk maken.

 

 

KREDIETWAARDIGHEID VAN UW DEBITEUREN

Een belangrijk proces bij factoring is het beoordelen van de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Als u kredietwaardige klanten heeft, zal een factoringmaatschappij geneigd zijn om meer financieringsruimte te bieden dan wanneer de debiteuren een slechte kredietwaardigheid hebben. Ook weegt bij sommige factors de kredietwaardigheid van de debiteuren mee in de uiteindelijke factoring tarieven. Dit is voornamelijk het geval bij crowd factoring platformen, waarbij vaak meerdere investeerders een deel van de factuur kopen. Hoe lager de kredietwaardigheid van de debiteur, hoe hoger het risico is dat de investeerder niet betaald wordt. Het risico is dus hoger, waardoor de opslag voor het rendement vanzelfsprekend ook hoger zal zijn.

 

 

FACTORING DIENSTEN

Het is belangrijk om een goed vergelijk te maken tussen de verschillende factoring offertes. De aangeboden diensten zijn vaak verschillend van aard. Zo wordt er naast het voorfinancieren van de facturen vaak ook nog de opvolging van de facturen verzorgd. Goede opvolging kan een aanzienlijke positief effect hebben op de uiteindelijke te betalen factoring kosten. Ook zijn er verschillende vormen van opvolging: van heel persoonlijk tot volledig automatisch, waarbij vanzelfsprekend persoonlijke opvolging vaak een veel effectiever middel is. Bovendien bespaart een onderneming veel tijd en energie wanneer de opvolging uitbesteedt wordt aan een ervaren gespecialiseerd team.

Met betrekking tot het kredietrisico op de factuur is het belangrijk om te weten wie deze draagt. Ligt het kredietrisico van de factuur bij de factoringmaatschappij dan spreken we van non-recourse factoring. De tegenhanger is recourse factoring. Hierbij ligt het kredietrisico ondanks de voorfinanciering niet uitsluitend bij de factoringmaatschappij. Bij een oninbare factuur kan de factor de incassoverantwoordelijkheid en daarmee het kredietrisico bij de klant terugleggen. Het spreekt voor zich dat recourse factoring goedkoper is dan de non-recourse variant. Maar bedenk ook dat het kredietrisico van oninbare facturen wel de eindverantwoordelijkheid van de onderneming blijft.

 

AANVULLENDE KOSTEN

Het verschil zit hem vaak in de details. Zo ook bij factoring overeenkomsten. Zo kunnen de additionele kosten behoorlijk in de papieren lopen. Let dus goed op. Een factormaatschappij kan kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van een periodieke krediet check bij uw debiteuren. Als u veel debiteuren heeft kan dit een kostbare zaak worden. Audit kosten kunnen ook onderdeel zijn van de additionele kosten. Deze kosten zijn voor het doorlichten van uw organisatie en uw debiteuren en zijn vergelijkbaar met een periodieke krediet check. Deze periodieke kosten worden doorbelast aan uw onderneming. Ook kan een factor handlingkosten in rekening brengen per verwerkte factuur. Als u veel kleinere facturen verwerkt kan dit grote gevolgen hebben op het uiteindelijke kostenplaatje.