WAT IS FACTORING EIGENLIJK?

Wat is Factoring? Factoring staat ook wel bekend als factuur financiering. Maar wat betekent factoring eigenlijk voor uw onderneming? Uw facturen worden aan een factormaatschappij verkocht of in onderpand genomen. De factor betaald vervolgens de ondernemer onmiddellijk uit. Het betreft hier een voorschot welke altijd een percentage van de totale factuurwaarde is. Uw klant betaald de factor waarna deze het eventuele resterende bedrag (minus de factor fee) aan u uitgekeerd. 

STABIELE CASH FLOW

Factuur financiering wordt vaak gebruikt om grote dalingen in cash flow op te vangen. Het is daarmee een ideaal instrument om uw cashflow te verbeteren. Klanten die hun facturen te laat betalen zijn hiervan onder andere de oorzaak. Door uw facturen te financieren voorkomt u grote schommeling in uw liquiditeit. Daarnaast kan het een manier zijn om sneller en schuldvrij uitstaande facturen betaald te krijgen. American Factoring is geen lening en dus niet zichtbaar op de balans. U hoeft namelijk niets terug te betalen. Uw onderneming ontvangt onmiddellijk de gelden voor de goederen of diensten die u al heeft geleverd. Bij Traditionele Factoring vind er geen eigendomsoverdracht van de factuur plaats en krijgt u beschikking over een krediet faciliteit. 

Bij American factoring is voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen die u wenst te laten factoren. Het percentage van voorfinanciering ligt hoger dan bij traditionele factoring. U maakt zelf de keuze welke debiteuren u wilt factoren en welke niet. Het tarief is onder andere afhankelijk van uw omzet. Uw branche en de kredietwaardigheid van uw klanten spelen ook een rol bij het bepalen van het tarief. U leest op onze website meer over de kosten van factoring.

GEEF UW LIQUIDITEIT EEN BOOST!

Als gevolg van laat betalende klanten kan uw liquiditeit behoorlijk onder druk komen te staan. Wachten totdat de facturen zijn betaald is een frustratie die elke ondernemer wel herkend. Dit, terwijl uw betalingsverplichtingen richting personeel en leveranciers gewoon doorgaan. Het is misschien wel nog vervelender wanneer uitstaande vorderingen u ervan weerhouden nieuwe ondernemingskansen te benutten. Factoring wordt ook wel gezien als een eenvoudige manier om sneller betaald te krijgen.

HOE WERKT HET FACTORING PROCES?

Het factoring proces is heel eenvoudig. Op basis van een eenvoudige overeenkomst verkoopt een bedrijf zijn debiteurenportefeuille of een deel daarvan aan een factoringmaatschappij in ruil voor een onmiddellijk voorschot in contanten. Het financieren van facturen vindt plaats onder volledige kennisgeving. Dit betekent dat de debiteur op de hoogte wordt gebracht van de verkoop van de factuur. Hij wordt ook verzocht rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen. Als eigenaar van de vordering verzorgt de factor daarna voor een correcte opvolging van de factuur. Na de betaling van de factuur verrekend de factor het eventuele openstaande saldo met de gerekende factor kosten. Het verschil wordt overgemaakt aan het bedrijf. Factoring is het verkopen van debiteuren aan een derde partij om de cashflow te verbeteren.

FACTORING IN STAPPEN

 1. FACTUREN OMZETTEN IN GELD – U hebt-facturen openstaan en hebt nu geld nodig.
 2. VERIFICATIE.  De factor verifieert of uw klanten kredietwaardig zijn. Ook wordt er gecheckt producten en diensten zijn  ontvangen zoals op de factuur vermeldt.
 3. DEZELFDE UW GELD ONTVANGEN. Vaak nog op dezelfde dag maakt de factoringmaatschappij (een deel) van uw openstaande factuur naar u over.
 4.  SALDO ONTVANGEN – U klant betaald binnen de gestelde betaaltermijn op de factuur op de rekening van de factoringmaatschappij. U krijgt het eventueel nog openstaande saldo minus de factoring kosten uitgekeerd van de factor.

IS FACTORING EEN SCHULD?

Factoring is geen schuld. Wanneer men debiteuren verkoopt voor geld beschouwd men dit als een transfer of assets. Daarom zijn kleine bedrijven vaak vrij om factoringovereenkomsten met een financieringsmaatschappij te sluiten. Soms kan factoring parallel naast een andere vorm van financiering lopen. Dit is afhankelijk van de kredietvoorwaarden van de financier. Een factoringovereenkomst is doorgaans eenvoudig van opzet en doorgaans binnen enkele werkdagen afgesloten.

FACTORING VOOR STARTERS? 

Men kan factoring gebruiken, zelfs als een bedrijf een niet al te sterke financiële staat verkeerd. Ook voor starters is factoring een ideaal financieringsmiddel. Het bepalende element in elke factoring transactie vaak de kredietwaardigheid van de debiteur. Dit komt omdat de factoringmaatschappij rechtstreeks door de debiteur wordt terugbetaald. De factor int de vordering namelijk  en niet de klant. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een dienst verkoopt aan een grote internationaal opererende fabrikant. De vordering op deze fabrikant wordt beschouwd als een sterk onderpand voor elk voorfinanciering die aan het bedrijf wordt verstrekt. De onderneming kan verwachten dat er een ruime kredietlijn kan worden verschaft waarbinnen de factor facturen kan aankopen. 

DE VOORWAARDEN

Ondanks dat het een laagdrempelige vorm van financiering is, komt helaas niet iedere onderneming in aanmerking voor factoring. De factor stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan de manier van facturatie. Ook de kredietwaardigheid en historisch betaalgedrag van uw klanten wegen mee in de acceptatie van de factor. Hieronder hebben we de basisvoorwaarden uiteengezet waaraan de facturen en het facturatieproces van een onderneming moet voldoen.

B2B FACTUREN
Producten of diensten die aan particulieren worden geleverd worden vaak direct contant betaald of na levering (cash-on-delivery). De uitdagingen van lange betaaltermijnen spelen hier dan ook niet. Factoring richt zich voornamelijk op bedrijven die veel zakelijke facturen hebben. Mocht u zowel particulieren als zakelijke klanten hebben, dan kunt u alleen het zakelijke gedeelte van uw omzet factoren.                                                   

AFGERONDE PRESTATIE
Om te kunnen factoren dient u te factureren op basis van afgeronde prestatie. Dit betekent dat uw vorderingen gekoppeld moeten zijn aan een afgeronde dienst of een geleverd producten. In bepaalde gevallen is termijn facturatie ook geschikt. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een afgebakend proces. Voorschot facturatie is helaas niet geschikt. De prestatie ligt namelijk in de toekomst. Hierdoor heeft de factor niet genoeg zekerheden. De prestaties die gekoppeld is aan de factuur ligt immers in de toekomst

GEEN VERLOPEN FACTUREN
Een factoringmaatschappij zal bij aanvang van de samenwerking met de klant doorgaans alleen nieuwe facturen financieren. Op verzoek van de klant wil een factoringmaatschappij ook uitstaande niet verlopen vorderingen in behandeling willen nemen. Een factuur waarvan de betaaldatum is gepasseerd komt helaas niet in aanmerking. Deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

VRIJ VAN DISPUUT
Een factor is een financier van facturen. Ze is echter geen partij in conflicten die kunnen ontstaan in het zakelijke verkeer tussen klant en debiteur. Ze zijn ook geen bemiddelende partij in een dergelijk conflict. Een factor verlangt altijd vorderingen die ‘hard’ zijn en vrij van dispuut. In het verificatieproces worden er soms aanvullende documenten gevraagd. Denk hierbij aan een urenstaat of leveringsbon. Het zijn facturen die van toepassing zijn op producten en of diensten die naar ieders tevredenheid zijn geleverd.

DE 3 SMAKEN VAN FACTORING

 • TRADITIONELE FACTORING

  Bij deze vorm krijgt u een rentedragende faciliteit. De hoogte is gebaseerd op uw post uitstaande debiteuren en wordt gebruikt voor factoring. Daarnaast betaald u de factor een vergoeding over een percentage van de factuurwaarde. Onder traditionele factoring valt uw gehele debiteurenportefeuille. De tarieven zijn lager dan andere vormen van factoring en de contracten in een dergelijke verbintenis zijn vaak meerjarig. Vaak kunt u optioneel kiezen voor diensten zoals debiteurenbeheer en kredietverzekering uit te besteden.

   

  Maatwerk

  Relatief lage tarieven

  Facturen verpand

 • AMERICAN FACTORING

  Bij deze vorm van factoring is de voorfinanciering gebaseerd op de uitstaande facturen die u wenst te laten factoren. Het percentage dat bevoorschot wordt ligt hoger dan bij traditionele factoring. U maakt zelf de keuze welke debiteuren u wilt factoren. Het tarief is onder andere afhankelijk van uw omzet. Ook de branche waarin u actief bent en de kredietscore van uw debiteuren spelen een rol. Debiteurenbeheer en de afdekking van kredietrisico zijn onderdeel van de dienst.

   

  Flexibel en laagdrempelig
  Facturen verkocht
  Hogere voorfinanciering
 • INVOICE DISCOUNTING

  Met deze vorm van factoring wordt alleen de voorfinanciering door de factor geboden. De verantwoordelijkheden zoals debiteurenbeheer, incasso en vaak ook de krediet risico’s blijven bij de klant. Deze blijft dus verantwoordelijk voor terugbetaling van de door de factor beschikbaar gestelde faciliteit. Het risico voor de klant is bij deze vorm aanzienlijk hoger. Het voordeel is dat de klant haar debiteuren niet op de hoogte hoeft te stellen over de gebruikte financiering.

   

   

   

  Confidentieel
  Hogere risico's
  Eenvoudig opzetten faciliteit

Hoe werkt het?

U doet een
offerte aanvraag.

U ontvangt een
bevestiging per e-mail.

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen.

U kiest de beste factoringpartij
en ontvang extra korting.

Factoring Offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden