VEELGESTELDE VRAGEN OVER FACTORING

Factoring is niet de eenvoudigste financieringsmethode om te begrijpen. Bij veel MKB bedrijven die vrij onbekend zijn met financiering spelen diverse onduidelijkheden over factoring. Daarom hebben wij hier de belangrijkste punten van factoring voor u opgesomd. Heeft u snel de overeenkomst gescand, of zijn er nog onduidelijkheden over factoring? We beantwoorden voor u de  veelgestelde vragen over factoring hier:

 

 

 

ALGEMENE VRAGEN

WAT IS FACTORING?
Factoring is de verkoop en aankoop van vorderingen met korting. Het is een dus financieringsmethode die door bedrijven wordt gebruikt om werkkapitaal te vergroten. Uitgebreide informatie over wat factoring precies is treft u aan op de speciale webpagina.

HOE WERKT FACTORING?
U maakt een account aan bij een factormaatschappij om vervolgens facturen voor verkochte en geleverde goederen of diensten te verkopen.
Nadat u de factuur indient bij de factor, volgt na verificatie, onmiddellijk een betaling (een voorschot). U hoeft niet langer te wachten totdat de betaling van uw klant is gedaan. Wanneer uw klant een betaling doet, stuurt hij deze naar de factor. De factor zal vervolgens het resterende saldo verminderd met de toepasselijke kosten aan u overmaken. 

WAT GEBEURT ER ALS IK STOP MET FACTORING?
Om te stoppen met factoring dient u een opzegging te sturen volgens uw overeenkomst. Wanneer alle rekeningen volledig zijn betaald en aan alle verplichtingen zijn voldaan, worden uw reserves aan u uitbetaald.

 

 

 

STARTEN MET FACTORING

HOE KAN IK BEGINNEN?
Om te beginnen dient u een aanvraag in op onze website. Nadat u de meerdere factoring voorstellen heeft ontvangen, kunt u vrijblijvend een keuze maken. Vervolgens zal de gekozen factoringmaatschappij naast een (online) aanvraagformulier vragen om enkele ondersteunende documenten. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden de definitieve documenten voor de factoring overeenkomst ingevuld.

HOE LANG DUURT HET OM MET FACTORING TE BEGINNEN?
Het kan 1 tot 10 dagen duren om een account aan te maken, afhankelijk van de gewenste factoring dienst. Normaal gesproken kent American Factoring het meest laagdrempelige aanvraag- en acceptatieproces. Zeker in vergelijking tot traditionele factoring. Om een idee te krijgen hoe eenvoudig het is om met factoring te starten en welke documenten een factoringmaatschappij kan vragen leest u op de pagina factoring aanvragen.

WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG VOOR EEN AANVRAAG?
De meestvoorkomende documenten die een factor van u vraagt zijn een uittreksel, recente jaarcijfers en een lijst met debiteuren (ouderdomsanalyse). Daarnaast kan gevraagd worden naar een identificatie documenten van bestuurders, facturen- en leveringsvoorbeelden. Op onze website vind u meer informatie over de benodigde stukken.  

 

 

 

FACTURATIE

BLIJF IK MIJN KLANTEN FACTUREREN ZOALS GEWOONLIJK?
Ja. U dient echter het betalingsgegevens veranderen in die van de factor. Ook zal de factor in sommige gevallen verlangen dat de facturen via hun platform rechtstreeks worden verstuurd.

HOE WEET EEN DEBITEUR DAT HIJ DE BETALING NAAR DE FACTOR MOET OVERMAKEN?
Uw klant krijgt een officiële, maar vriendelijke mededeling waar hij de betaling naartoe moet sturen. Bovendien wordt op uw factuur dit ook aangegeven.

NEEMT EEN FACTOR CONTACT OP MET AL MIJN KLANTEN?
Nee, doorgaans zullen alleen de klanten waarvan u de facturen factort worden gecontacteerd. Ook zal de factor zal een enkele keer een factuur willen verifiëren op juistheid. 

WAT ALS IK NIET WIL DAT MIJN KLANTEN WETEN DAT IK FACTOR?
Dan kunt u kiezen voor een vorm van confidentieel factoring. Deze vorm van factoring wordt door bancaire factoring partners beschikbaar gesteld, maar heeft vaak strengere kwalificatiecriteria en extra verificatie.  

 

 

DEBITEURENBEHEER

WIE VERZORGT HET DEBITEURENBEHEER, DE FACTOR OF DE ONDERNEMING?
Zodra u begint met factoring, zal doorgaans de factor verantwoordelijk zijn voor en alle inningen op de gefinancierde facturen. Bij factuur financiering is het de ondernemer die hier verantwoordelijk voor blijft. 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET INNEN VAN DE FACTUREN?

Dat hangt af van de gekozen factoring vorm. Wanneer een factor het debiteurenrisico van u overneemt, is zij verantwoordelijk voor het innen van de factuur. Wanneer het kredietrisico bij uw onderneming blijft liggen (recourse factoring) dan zult u zelf eindverantwoordelijk blijven voor het innen van de factuur. Let erop dat de factuur in dat geval alsnog naar de factor overgemaakt moet worden. 

WETEN MIJN KLANTEN DAT MIJN ONDERNEMING GEBRUIK MAAKT VAN FACTORING?

Dat hangt af van welke factoring variant u gebruikt. Zo is het bij American factoring gebruikelijk om de factuur verifiëren bij uw debiteur. Ook zullen factoring bedrijven het debiteurenbeheer uit handen nemen. Daarvoor zal er dus contact nodig zijn tussen de factor en uw debiteur. Veel factorbedrijven zijn flexibel en stemmen  de mate van contact af op uw wensen.Traditionele factoring heeft in tegenstelling tot American factoring een kredietlijn welke wordt verstrekt op basis van uw debiteurenportefeuille. Het factorbedrijf koopt geen facturen van u, maar verkrijgt het pandrecht op de factuur. Hierdoor komt de factor bij traditionele factoring niet tussen u en de debiteur te staan. Factuur financiering is doorgaans gebaseerd op confidentieel factoring. Het is een flexibele krediet faciliteit waarbij de factuur als onderpand wordt gebruikt. De debiteur is. doorgaans niet op de hoogte dat de facturen worden voorgefinancierd. 

 

 

 

VOORWAARDEN

IS ER EEN MINIMALE OF MAXIMALE OMZET VEREIST?
Dat hangt van de factor af. Aan de ene kant werken er factors zonder omzet minimum en aan de andere kant verlangen ander factors wel  bepaalde omzet vereisten.  Wel is het zo dat omzetverplichtingen zich kunnen vertalen in lagere factoring tarieven 

BEN IK VERPLICHT OM AL MIJN FACTUREN VAN MIJN KLANTEN ONDER TE BRENGEN BIJ EEN FACTORMAATSCHAPPIJ?
Dit is afhankelijk van de vorm van factoring die u kiest. Een voorbeeld waarbij u zelf kunt kiezen welke debiteuren u wilt factoren is American factoringEchter voor de goedkeuring van de debiteur gelden de richtlijnen die in de factoring overeenkomst zijn vastgelegd. Daar staat tegenover dat u bij traditionele factoring  uw gehele zakelijke debiteurenportefeuille overhandigt.

MOET IK EEN LANGLOPEND CONTRACT ONDERTEKENEN?
Nee, dat hoeft niet. Het is afhankelijk van de factormaatschappij waarmee u in zee wilt gaan. In de regel is het zo dat factoring een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering is. Deze flexibiliteit komt wel met een prijs. U kunt kiezen voor factoring zonder contract aan te gaan om bijvoorbeeld een cashflow dip op te vangen. Wanneer u factoring structureel wilt inzetten om aanvullend werkkapitaal aan te wenden dan is een meerjarige verbintenis voordeliger.

HOE KAN IK IN AANMERKING KOMEN VOOR FACTORING?
U komt in aanmerking als u een wettelijk geregistreerd bedrijf heeft dat goederen of diensten verkoopt aan kredietwaardige bedrijven. U dient de volledige en onbelemmerde rechten te hebben om de betalingen te ontvangen. Lees meer over over factoring voorwaarden.

HEEFT EEN FACTOR GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN,OF INDUSTRIEËN DIE NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR FACTORING?
Geografische beperkingen kunnen aanwezig zijn. Factoring Offerte werkt met een ruim aanbod van de beste factoringmaatschappijen van Nederland. We helpen u graag bij het vinden van een passende partij. Een partner die uw klanten uit een bepaalde geografische regio of branche bedient.  

MOET IK EEN PERSOONLIJKE GARANTIE ONDERTEKENEN?
Het kan zijn dat een factor een vorm van garantie vraagt. Dit is nodig om uw integriteit, verklaringen, garanties en de geldigheid van uw verklaringen en documenten te bevestigen. Omdat u een garantie afgeeft is er meer zekerheid voor de factor. Deze geeft meer zekerheid dat u volgens de bepalingen van de overeenkomst presteert.

WAT MOET IK DOEN. ALS IK EEN BESTAANDE LENING OF KREDIETLIJN HEB?
Een van de unieke voordelen van factoring is dat de geschiktheid grotendeels gebaseerd is op de kredietwaardigheid van uw debiteuren – de organisatie die voor de verkochte goederen of diensten zal betalen. U kunt in aanmerking komen voor factoring, ook als u leningen of andere kredietlijnen heeft. Een factor zal wel vaak willen weten onder welke voorwaarden u dit krediet bent aangegaan. Dit kan invloed hebben op een goedkeuring. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een factor vraagt om een bestaande kredietlijn in te lossen tegen de geboden factoring faciliteit. Ook kan er een vrijwaring van onderpand op facturen worden gevraagd bij uw huidige kredietverstrekker.

MOET IK AL MIJN FACTUREN VERKOPEN AAN EEN FACTORINGMAATSCHAPPIJ?
Nee, dit hoeft doorgaans niet. Welke en hoeveel facturen u verkoopt is afhankelijk van de overeenkomst die u afsluit. Bij steeds meer factoringmaatschappijen is het mogelijk om alleen een enkele debiteur of  individuele factuur onder te brengen. Ook is het vrij gebruikelijk om contractafspraken te maken met een factoring bedrijf. Zo kan een factor afspraken willen maken over de minimale omzet die u gaat factoren over een bepaalde periode.

 

 

 

FINANCIERING EN BETALING

WELK BEDRAG OF PERCENTAGE VAN DE FACTUUR WORDT GEFINANCIERD?
De voorschotten liggen tussen de 70% en 98% van de nominale waarde van de in aanmerking komende facturen. Dit wordt vastgesteld door de factor op het moment dat een van start gaan met factoring. De voorschotten zijn grotendeels afhankelijk van risicofactoren. Dit kunnen bijvoorbeeld branche, of specifieke verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn. Ook het volume, betaaltermijn en de klantrelatie kunnen een rol spelen.
WANNEER WORDEN VOORSCHOTTEN BETAALD?
Vaak worden voorschotten binnen 24 tot 48 uur uitbetaald. Voorschotten worden doorgaans via een bankoverschrijving overgemaakt.

WANNEER KOMEN SALDO BEDRAGEN VRIJ?
Doorgaans worden alle saldi minus de factor fee na inning van de factuur terugbetaald.  Echter dit kan per factoringmaatchappij verschillen.

HOE KAN IK DE FACTUREN EN BETALINGEN BIJHOUDEN?
Een goede factor verstrekt regelmatig verslagen. In de meeste gevallen zult u toegang krijgen tot uw rapporten via een online klantenportaal.  

WAT ALS EEN KLANT EEN FACTUUR NIET BETAALT?
Als de klant na meerdere betalingsherinneringen niet betaald is de klant in gebreke. Bij recourse factoring verschuift de verantwoordelijkheid van inning van de factuur van factor naar klant. De kredietrisico’s zijn namelijk niet afgedekt. In tegenstelling tot non-recourse factoring word verantwoordelijkheid van inning, het verlies bij wanbetaling of faillissement opgevangen door de factor. 

WAT ALS EEN KLANT DE FACTUUR AAN MIJN ONDERNEMING OVERMAAKT IN PLAATS VAN OP DE REKENING VAN DE FACTOR?
Indien dit gebeurt hoeft het doorgaans geen probleem te zijn. Het onjuist ontvangen factuurbedrag kan immers overgeboekt worden naar het factorbedrijf of verrekend worden waardoor het probleem zich eenvoudig oplost. De factoringmaatschappij zal vervolgens in overleg met u de klant wijzen opdat toekomstige facturen naar de factor overgemaakt moeten worden.

 

 

 

FACTORING KOSTEN

BETAAL IK OOK OPSTARTKOSTEN?
Meestal bent u geen opstartkosten verschuldigd wanneer u gebruik maakt van American Factoring.  Daarentegen worden bij traditionele factoring  vaak wel opstartkosten of audit kosten in rekening gebracht voor het doorlichten van uw organisatie en uw debiteuren. Dat komt omdat er sprake is van complexere trajecten en meerjarige verbintenissen. U leest er alles over op de pagina factoring kosten.

WAT KOST FACTORING?
De kosten van factoring hangen van vele zaken af. Het is dus niet zo eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Er zijn veel variabelen welke invloed hebben op het tarief, zoals branche, kredietwaardigheid van de debiteur, omzetvolume, betalingstermijnen enz. Factoring tarieven liggen tussen 0,30% tot 4% per factuur op een 30 dagen betaaltermijn. Bij een langere betaaltermijn moet de factor voor een langere tijd de financiering verstrekken. Hoe sneller de debiteur betaalt, hoe korter de factuur openstaat en des te lager uw kosten zullen zijn.
HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden