BETEKENIS SOLVABILITEIT

Wanneer u een financiering aangaat zal uw aanvraag beoordeeld worden door de financier. Bij traditionele financieringsvormen zoals leningen en doorlopende kredieten zal de nadruk liggen op uw historische bedrijfscijfers zoals balansratio’s zoals solvabiliteit. Wat is de betekenis van solvabiliteit?

Het solvabiliteit ratio wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van uw bedrijf. De solvabiliteit is in dit geval een getal welke de verhouding tussen het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen (activa-schulden) weergeeft. Deze ratio geeft dus aan hoe afhankelijk uw bedrijf is van derden. Hoe meer eigen vermogen er in uw bedrijf zit, hoe minder afhankelijk u bent van zogenaamde geldverstrekkers. Bovendien is het een goede indicator voor een financier om in te schatten hoeverre uw bedrijf aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Het kengetal is dus een belangrijke indicator bij  financieringen.

 

SOLVABILITEIT BEREKENEN?

Zoals we reeds hebben vastgesteld is de solvabiliteit een belangrijke kengetal voor een financier om uw kredietaanvraag te beoordelen. Maar hoe wordt deze berekent door een financier? Uw bedrijfsbalans vormt altijd het uitgangspunt voor het berekenen van het solvabiliteitsratio. Een financier berekent uw solvabiliteit op basis van de volgende formule:

    SOLVABILITEITSRATIO
 Eigen Vermogen : Totaal Vermogen x 100%  

 

Het totaal vermogen wordt bepaald door het eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen bij elkaar op te tellen. Om een inschatting te maken of uw bedrijf gezond is, dient de solvabiliteit in de regel minstens 25 tot 40 procent zijn. Dit zijn indicaties en zeker geen exacte wetenschap. Het minimum is onder andere afhankelijk van in hoeverre u bijvoorbeeld uw bezittingen direct zou kunnen verkopen. Maar ook als u veel geld in kas hebt, hoeft u minder eigen vermogen te hebben. U voorraadpositie in onder andere afhankelijk van de DIO. Met andere woorden, hoe lang is de doorlooptijd van uw voorraadpositie. 

De minimale solvabiliteit om financieel gezond te zijn, is ook afhankelijk van de branche en rechtspositie van uw bedrijf. Daarnaast zal een financier nog correcties uitvoeren op bovenstaande formule. buiten de balans zijn met name aan de orde als de DGA hoofdelijk aansprakelijk is of er sprake is van een IB onderneming. Het gaat dan bijvoorbeeld om correcties met betrekking tot de privébezit en de privé-schuld van de ondernemer.

Bij asset based financiering wordt er (flexibele) financiering geboden op basis van zekerheden en onderpand. Hier ligt afhankelijk van de gekozen vorm van factoring de nadruk dus niet zozeer op historische cijfers maar op actuele omzet cijfers en toekomstige zekerheden.

BETALINGSCAPACITEIT

Naast uw solvabiliteit zal een financier ook kijken naar een andere indicator. Uw betalingscapaciteit (ook wel coverage ratio genoemd) geeft aan welke middelen in uw organisatie beschikbaar zijn om de rente en aflossingsverplichtingen aan de financier te kunnen voldoen. De betalingscapaciteit wordt gevormd door de vrije geldstroom binnen een onderneming, in dit geval het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de afschrijvingen en rentelasten. De financiële verplichtingen betreffen het totale saldo van rente en aflossingen. In de praktijk is dit één van de belangrijkste ratio’s waarop een financier een kredietaanvraag zal beoordelen. 

De coverage ratio dient vaak tussen de 1 en 1,2 te liggen om in aanmerking te komen voor een financiering. Net zoals de gewenste solvabiliteit minima geldt ook hier dat dit geen exacte wetenschap is. 

OPZEGGEN FINANCIERING

Een bank kan een te laag coverage ratio gebruiken als reden om de financiering eenzijdig op te zeggen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de coverage ratio onder de vooraf vastgestelde norm uitkomt. De geldverstrekker zal overigens niet direct de stekker uit de financiering trekken. Normaal gesproken wordt het gebruikt om het recht te krijgen aan tafel te komen. De financier wil bijvoorbeeld praten over de redenen waarom een bepaalde doelstelling in het ondernemingsplan niet zijn behaald. In geval van schending van een dergelijk convenant, geldt vaak dat de ondernemer een meldplicht heeft richting de financier. Ook dient de ondernemer dit gegeven op te nemen in de financiële rapportage. Het niet nakomen van een dergelijke meldplicht kan leiden tot bestuurlijke aansprakelijkheid. 

VOORWAARDEN VAN FINANCIERING

Of u nu een kortlopend kredietruimte zoek, of een lening met een langere looptijd, het aanvragen van een financiering is best een complexe aangelegenheid. Ook zijn de voorwaarden die een financier oplegt om te financieren lang niet voor elke onderneming haalbaar. Omdat het beoordelingsproces van een financiering gebaseerd is op prestaties uit het verleden, dient u gezonde cijfers te kunnen tonen. Als u een financieel uitdagend jaar achter de rug heeft, kunnen de voorwaarden waaronder u geld leent behoorlijk tegenvallen. Daarnaast is de geboden financieringsruimte lang niet altijd passend bij uw verwachtingen.

Wanneer u een startende onderneming bent op zoek naar financiering is schier onmogelijk om voor een financiering in aanmerking te komen. Immers, u kunt nog geen cijfers tonen, waardoor de financier niet kan beoordelen of u aan de rente en aflossingsverplichtingen van de lening kunt voldoen. Ook zijn er waarschijnlijk weinig middelen in de onderneming, waardoor een onderpand voor de financiering beperkt is. Dit maakt dat een financier minder bereidwillig is om een financiering te geven aan een startende onderneming jonger dan 2 jaar.

In dit geval kan factoring kan dan wellicht een uitkomst bieden. Bij deze vorm van financiering is de drempelwaarde lager. Een factoringmaatschappij kijkt in haar beoordeling niet naar uw prestaties uit het verleden, maar zit meer op de stoel van de ondernemer. De blik is gericht op de toekomst. Een factoringmaatschappij koopt uw facturen, en wordt daarmee eigenaar van uw vordering. Hiermee rust het risico van een factoringmaatschappij op de betaling van de factuur.  Het accent bij kredietbeoordeling van een factor ligt dus bij uw klant. Is deze kredietwaardig, dan is een factormaatschappij bereid deze factuur aan te kopen. Vaak is de financieringsruimte ook groter dan bij een doorlopend krediet.

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden