VEEL GEBRUIKTE FACTORING TERMEN

Hieronder vindt u een lijst met veel gebruikte factoring termen. De factoring terminologie is gemaakt omdat de woorden en omschrijvingen die door factormaatschappijen gebruiken verwarrend kunnen zijn. Het doel van de woordenlijst is om accurate omschrijvingen te geven voor de veel gebruikte termen binnen factoring. Om die reden hebben wij dus deze verklarende woordenlijst opgesteld.

A

AANKOOPPRIJS
Het bedrag dat betaald wordt door een factor of een koper van vorderingen aan de pandgever voor een verkochte of verpande vordering.
ACTIVA
Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa.
AF TE SCHRIJVEN VORDERING
Een vordering welke als gevolg van een onmogelijkheid van debiteur  nog betaald zal worden.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden die u hanteert zijn van groot belang voor een factormaatschappij. Deze vormen namelijk de juridische basis voor de facturen en betalingen. De facturen zijn met andere woorden een zekerheidsstelling voor de factormaatschappij om de financiering te geven.
AMERICAN FACTORING
De belangrijkste eigenschap van American Factoring is de overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer die de factuur heeft verstuurd naar de factormaatschappij. Aangezien er dus sprake is van een verkoop en een levering van, in dit geval een factuur.
ASSET BASED FINANCE
Dit is een kortetermijnlening die wordt gewaarborgd door de activa van het bedrijf, zoals inventaris, onroerend goed, apparatuur of vorderingen. De meeste worden terugbetaald wanneer de activa die als onderpand van de lening dienen, worden omgezet in contanten door de normale bedrijfsvoering.

B
BETALINGSVOORWAARDEN
Dit zijn de commerciële verkoopvoorwaarden die door de klant zijn geaccepteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld onderlinge afspraken tussen leverancier en klant zijn of bepalingen welke opgenomen zijn in de Algemene Voorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld dat de klant een betalingstermijn van 30 of 60 dagen krijgt na het indienen van een factuur heeft vanaf het moment van ontvangen van de factuur.
BORGSTELLING
Een borgstelling is een zogenaamd persoonlijk zekerheidsrecht. De DGA stelt zich met zijn privévermogen garant voor de terugbetaling van (een deel van) de financiering van de BV, als op enig moment blijkt dat de BV niet haar terugbetalingsverplichting kan voldoen. De factor kan de DGA pas aanspreken als vaststaat dat de BV haar betalingsverplichtingen niet nakomt.
 

C
CASHFLOW
Cashflow (of kasstroom) is het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. Dit staat dus verder los van je winst en verlies. We spreken van een positieve cashflow als u  meer geld ontvangt dan uitgeeft. Daarentegen is dit bij een negatieve cashflow andersom. Afschrijvingen, facturen nog niet betaald zijn door uw klanten kunnen een negatieve invloed hebben op de cashflow. Veel onderneming zoeken middelen om hun cashflow te verbeteren.
CESSIE
Een factoringmaatschappij koopt een factuur op naam, en is daarmee vergelijkbaar met het kopen van een huis of auto. De overdracht van de schuldvordering wordt cessie genoemd. Een cessie is dus de levering van vordering op naam. Iemand die een op naam gestelde vordering heeft op een andere partij, en vervolgens deze vordering niet zelf kan of wil incasseren, kan de vordering overdragen, cederen, aan een factoringmaatschappij.
CONCENTRATIE
Het niveau waarvoor een factor een enkele klant in uw debiteurenportefeuille financiert. Dit wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Gedaan als een risicomanagement maatregel om ervoor te zorgen dat één enkele rekening niet een grote meerderheid van uw debiteurenportefeuille vertegenwoordigt.
CREDIT MANAGEMENT
Credit management moet de cash flow van een bedrijf verbeteren, managen en beheersen, zowel in operationeel als financieel opzicht. Denk aan activiteiten zoals het plannen, organiseren en controleren van vorderingen. Meer informatie of credit management vind u op deze pagina.
CREDIT NOTA
Geld dat vast zit in voorraden zal niet kunnen worden gebruikt om rekeningen te betalen of investeringen in uw onderneming te doen. Het is dan ook belangrijk om de processen rondom voorraadbeheer te verbeteren, zodat de omloopsnelheid van de voorraad zo efficiënt mogelijk is. De Day Inventory Outstanding is een financiële indicator die aangeeft hoeveel dagen de voorraad gemiddeld “vast” staat. Door middel van de volgende formule wordt de DIO berekend: voorraad gedeeld door de dagelijkse omzet.
CONFIDENTIEEL FACTORING
Vorm van Factoring waarbij de verpanding niet kenbaar wordt gemaakt aan debiteur. Ook gekend als Undisclosed Factoring, of “Silent Factoring”.
CONTRACTEN
Hoewel de factoring tarieven en voorwaarden sterk uiteenlopen, zullen veel factoring bedrijven altijd met contracten werken. In deze overeenkomsten staan de voorwaarden en tarieven uitgelegd. Bij traditionele factoring wordt vaak gewerkt met meerjarige verbintenissen en omzetvolume verplichtingen. Enerzijds kunnen deze soms als beperkend worden ervaren door de ondernemer. Anderzijds staat er wel een lager tarief tegenover. American Style factoring kenmerkt zich vaak door zijn flexibele contractvoorwaarden en keuzevrijheid. De contracttermijnen voor American Style factoring zijn doorgaans aanzienlijk korter of ontbreken geheel.
COMMERCIAL FINANCE
Commercial Finance is een algemene term voor een reeks asset based financieringsdiensten waaronder Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring en Asset Based lending faciliteiten.

D
DEBITEUR
Een onderneming die goederen of diensten heeft ontvangen van de onderneming en daarvoor betaling verschuldigd is. Soms wordt er verwezen naar de koper van goederen of diensten aangeboden door de onderneming van wie de vorderingen zijn verpand/verkocht aan een factoringmaatschappij. Uw debiteuren vormen de basis van een factoring overeenkomst. 
DEBITEURENBRIEF
Factors hebben van iedere klant waarvan u de facturen aanbiedt, toestemming nodig dat u uw facturen aan het factoringbedrijf verpand en daarmee dus aan de factor overdraagt. Deze toestemming wordt per mail of rechtstreeks aan de factor verstuurd. (zie ook kennisgeving van verpanding). 
DAYS SALES OUTSTANDING (DSO)
Deze afkorting staat voor Days Sales Outstanding en is een financiële indicator die aangeeft hoe lang het duurt voordat u debiteuren gemiddeld betalen. Door middel van de openstaande debiteurenlijst te delen door uw omzet en deze te vermenigvuldigen met 365 dagen berekent u de DSO. Door accurate opvolging van debiteuren, worden rekeningen sneller betaald en worden vervolgens de dagen dat facturen openstaan (DSO) teruggebracht. Hieruit volgt een positieve invloed op de cashflow en het werkkapitaal.
DAYS INVENTORY OUTSTANDING (DIO)
De Day Inventory Outstanding, is een financiële indicator die aangeeft hoeveel dagen de voorraad gemiddeld “vast” staat. Door middel van de volgende formule wordt deze berekend: voorraad gedeeld door de dagelijkse omzet.
DAYS PAYABLE OUTSTANDING (DPO)
Dit geeft een indicatie van hoe snel een bedrijf haar crediteuren betaalt. Door middel van de openstaande inkoopfacturen te delen door de dagelijkse omzet wordt de DPO berekend.
DEBITEUREN LIMIET
Bij factoring wordt het risico van een onbetaalde factuur door uw klant verlegd naar de factoringmaatschappij. Het is daarom logisch dat de factoringmaatschappij kijkt hoe kredietwaardig uw klant is. Door middel van beschikbare kredietrapporten, openbare informatie en in sommige gevallen eigen beoordeling wordt bepaald welk limiet gegeven wordt op de debiteur. Overigen zijn deze limieten hoger wanneer uw klant een hoge mate van kredietwaardigheid laat zien, en vanzelfsprekend lager wanneer de financiële ratio’s van de debiteur niet gezond ogen. Daarmee is uw financieringsruimte groter wanneer de afgegeven limiet hoger is op uw debiteur.

E
EXPORT FACTORING
Dit is een vorm van Factoring waarbij de pandgever vorderingen verschuldigd door internationale debiteuren verpand (of overdraagt). Zo kunnen bijvoorbeeld internationale bedrijven hun vorderingen verkopen. Op de pagina over export factoring leest u meer.
EXPORTKREDIETVERZEKERING
Deze verzekering dekt de belangrijkste handelsrisico’s af voor een export onderneming: het risico dat een klant uw facturen niet meer kan betalen. Meestal omdat deze failliet is of in de financiële problemen verkeert. Ook kunt u een kredietverzekering afsluiten per klant, omzet of per land. Bij een exportkredietverzekering kiest u daarmee om alleen uw buitenlandse handelsvorderingen te verzekeren.

F

FACILITEIT
Het geldbedrag beschikbaar voor opname door de pandgever. Dit zal de waarde van alle aanvaarde vorderingen zijn, vermenigvuldigd met een vooraf overeengekomen percentage en onder aftrek van de al aan pandgever betaalde bedragen.
FACTUUR
Een factuur verkopen houdt in dat u uw factuur verkoopt aan een factormaatschappij. Uw factuur wordt dan gedeeltelijk of volledig betaalt tegen een bepaalde discount. Mits het een zakelijke (B2B) of institutionele (B2G) factuur is komt deze in aanmerking voor factoring.
FACTOR FEE
De Factor fee is de vergoeding die een factoring bedrijf in rekening brengt om de factoring diensten aan te bieden. De factor fee wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de facturen of  als percentage van het totaal aan verpande omzet. Deze fee bevat naast de voorfinanciering, ook eventueel het debiteurenbeheer en risicodekking op insolventie van de debiteur.
FACTORING
Factoring is een financieringsvorm waarbij een onderneming openstaande facturen verkoopt aan de factormaatschappij om de debiteurentermijn effectief terug te brengen en zo liquiditeitspositie te vergroten. De factormaatschappij int het bedrag van de facturen vervolgens bij de debiteur, en houdt hiervan een percentage in om de kosten van de financiering te dekken. Zo zijn er diverse vormen van factoring. Te denken valt bijvoorbeeld aan American Factoring, Traditioneel Factoring en Factuur Financiering.
FINANCIERINGSPERIODE
Dit is de periode die begint wanneer de factor de factuur koopt en eindigt wanneer de klant de factuur volledig betaalt.
FULL SERVICE FACTORING
Full Service Factoring houdt in dat naast het voorfinancieren van facturen ook het debiteurenbeheer en incasso wordt uitbesteed aan de factoringmaatschappij. Bovendien zijn de kredietrisico’s van de facturen afgedekt.
H
HANDELSFINANCIERING
Een financieringsvorm die vaak wordt ingezet voor goederen van bedrijven die nog te verhandelen zijn. Zo maken bijvoorbeeld veel import- en exportondernemingen hier gebruik van.
HERFINANCIERING
Een herfinanciering is bijvoorbeeld het omzetten van een bestaande financiering naar een nieuwe financiering tegen betere voorwaarden. Zo kan een rekening courant faciliteit omgezet worden in een factoring faciliteit om meer financiële slagkracht te realiseren. Ook het credit management proces wordt geprofessionaliseerd en het kredietrisico afgedekt. Omdat veel bestaande factoring klanten te veel betalen voor hun factoring dienst is het mogelijk via onze overstap service om tegen gunstigere voorwaarden naar een andere factoringmaatschappij over te stappen.
I
INCASSO
Een dienst aangeboden door een factor (of koper van vorderingen) waarbij de factor vorderingen int voor van de pandgever. Kan ook alle acties omvatten met als doel verschuldigde bedragen te incasseren bij insolvente debiteuren.
INKOOPFINANCIERING
Sommige factormaatschappijen bieden u de mogelijkheid voorverkochte inkopen die u in het buitenland koopt te financieren. Voorwaarde is dat u getekende orders heeft en deze aan de factormaatschappij worden verpand. In tegenstelling tot een bank zal een factormaatschappij alleen een deel van uw beschikbare krediet (ca. 20% i.p.v. 100%) gebruiken om deze transactie te financieren. Inkoopfinanciering komt bijvoorbeeld veel voor in de textiel branche. Bovendien wordt inkoopfinanciering altijd in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden.
INVOICE DISCOUNTING
Dit is een overeenkomst tussen een bedrijf (pandgever) en een financier (ook wel invoice discounter). Ter illustratie verpandt de pandgever zijn factuur en de discounter geeft een voorfinanciering. Als gevolg hiervan ontvangt de discounter een percentage van de verpande vordering. De pandgever behoudt de volledige controle op zijn debiteurenportefeuille. De Nederlandse term voor deze dienst in factuur financiering.
J
JAARREKENING
Een jaarrekening is een financieel overzicht van een fiscaal jaar. Dit overzicht bevat een winst- en verliesrekening en een balans, plus toelichting. Ook dient deze jaarrekening te zijn goedgekeurd door een accountant. Sommige factoringmaatschappijen vragen onder andere een recente jaarrekening aan te leveren. Meer informatie over naar welke documenten gevraagd kan worden bij een factoring aanvraag leest u op de de speciale pagina.
K
KENNISGEVING VAN VERPANDING
Dit bericht stuurt de factor of de pandgever aan een debiteur. De debiteur wordt kortom op de hoogte gebracht van het feit dat de te betalen schuld wordt verpand aan de factor. (zie ook debiteurenbrief) 
KREDIETLIMIET
Dit is de financiële limiet die de factor op elk van uw klanten legt. Onder andere op basis van de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en risico concentraties wordt een limiet bepaald.
KREDIETBESCHERMING
Een faciliteit die de cliënt dekt tegen het potentiële verlies als gevolg van het niet betalen van een factuur. Door middel van een kredietverzekering wordt deze bescherming geboden.
KOLOMMENBALANS
Een kolommenbalans is een financieel overzicht dat bestaat uit een proefbalans, saldibalans, winst- en verliesrekening en de eindbalans. Aangezien een kolommenbalans een goed en recent overzicht van de financiële situatie van een onderneming is dit een veelgevraagd document.
L
LENER
De partij aan wie een financier een lening verstrekt. Bijvoorbeeld een ondernemer die een krediet afsluit bij een bank.
LENING VERSTREKKER
De partij, meestal een bank of financiële instelling, die geld leent aan een lener.
LEVERAGED BUY OUT
Een leveraged buy-out (LBO) is de overname van een ander bedrijf met een aanzienlijke hoeveelheid geleend geld om de kosten van de overname te dekken. De activa van de overgenomen onderneming worden vaak gebruikt als onderpand voor de leningen, samen met de activa van de overnemende onderneming. Factoring is een veel gebruikt instrument in een bedrijfsovername.
LIQUIDE MIDDELEN
De term liquide middelen verwijst naar u bezittingen in de vorm van kas geld of giraal geld (het bedrag wat op uw bankrekening staat) maar ook beleggingen in bijvoorbeeld aandelen die op korte termijn in geld kunnen worden omgezet. Overigens kennen veel ondernemingen kennen uitdagingen om continu hun liquiditeit te verbeteren.
LOOPTIJD
Dit is de lengte van een factoring overeenkomst. Als voorbeeld kan een factor gebruik maken van een termijncontract. Indien de factor een betere inschatting  kan maken van het benodigd kapitaal gedurende de looptijd kan dit gegeven aangewend worden voor efficiëntere kapitaal planning . Een afspraak over de looptijd van een factoringovereenkomst en de minimale omzet die u wenst te factoren kan uw factoring kosten daarom aanzienlijk drukken.
M
MANAGEMENT BUY-OUT (MBO)
Een management buy-out is een transactie waarbij het management team van een bedrijf de activa en activiteiten van het bedrijf dat het beheert, aankoopt. Deze vorm van overname is aantrekkelijk vanwege het hogere potentiële rendement en de controle die de nieuwe eigenaar verkrijgt. Factoring wordt onder andere veel gebruikt bij MBO’s.
MEDICAL FACTORING
Een gespecialiseerde vorm van factoring die is ontworpen om te werken met zorgverleners die facturen sturen naar particulieren welke zorgkosten vergoed krijgen via een zorg verzekeringsmaatschappij. Alleen medical factoringmaatschappijen voeren deze dienst aangezien het een speciale vorm van factoring is.
N
NETTO WINST
De nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten (rente, belasting etc.) van een onderneming zijn voldaan.
NON-RECOURSE FACTORING
Een vorm van Factoring waarbij de factor kredietbescherming (insolventie risico dekking) verleent waardoor het risico van insolventie van debiteur bij de factor blijft. De factor neemt daarmee de risico’s van faillissement bij de debiteur over van uw onderneming. Echter bij recourse factoring ligt dit risico niet bij de factor maar bij de klant. Het verschil tussen recourse en non-recourse factoring lees u op de speciale pagina.
O
ONDERPAND
Een onderpand is een zekerheid die een klant afgeeft bij het aangaan van een financieringsovereenkomst. Bij factoring is dit bijvoorbeeld in de vorm van een uitstaande factuur.
OPENBARE CESSIE
Bij een openbare cessie is de schuldenaar op de hoogte van de overdracht van de schuldvordering aan de factoringmaatschappij. Door middel van vermelding van een cessie text is dit zichtbaar op de factuur.
P
PANDGEVER
De rechtspersoon die het recht op opbrengst van onderpand via verpanding overdraagt.
PANDNEMER
De partij waaraan een vordering is verpand.
PEER-TO-PEER FACTORING
Peer-to-peer factoring is een factoring vorm waarbij een onderneming facturen financiert door middel van een marktplatform. Niet de factoringmaatschappij maar (private) investeerders financieren de facturen. Op basis van de kredietbeoordeling op de debiteur is een risico profiel beschikbaar voor de aan te kopen factuur. Een hoog risico betekend daarmee een hoger rendement voor de investeerder. Hieruit volgt een hoger tarief voor de factoring klant.
R
RECOURSE FACTORING
Een vorm van factoring waarbij het factoringbedrijf geen kredietverliezen opneemt die het gevolg zijn van het in gebreken blijven van een klant op een factuur. Met andere woorden geeft het een factor het recht om oninbare vorderingen terug te verkopen aan de klant. (zie  ook retrocessie). 
REKENING COURANT
Een rekening courant krediet is een mogelijkheid tot roodstand op je zakelijke betaalrekening. De klant betaald niet alleen een rente over de opgenomen gelden maar ook voor het gebruik van de faciliteit. Als u wilt beginnen met factoring dient deze faciliteit vaak te worden ingelost. Dat komt doordat er een pandrecht rust op uitstaande vorderingen. Dit recht wordt doorgaans een keer gegeven.
RESERVE REKENING
Terwijl het verschil tussen de nominale waarde van de factuur en het voorschot dient als een reserve voor een specifieke factuur, houden veel factoringmaatschappijen ook vaak een lopende reserverekening aan die dient om het risico voor het factoring bedrijf verder te verminderen. Deze reserve-account is meestal 10-15% van de kredietlimiet van de verkoper, maar niet alle factoring bedrijven werken met reserve-accounts. 
RETROCESSIE
De teruglevering van vorderingen die eerder door cessie waren overgedragen.
RISICOANALYSE
Bij het uitvoeren van de risicoanalyse kijkt een factormaatschappij niet alleen naar mogelijke kredietrisico’s van een onderneming maar ook naar de kans dat deze risico’s zich kunnen voordoen.
RISICOPROFIEL
De specifieke risicofactoren van een individueel bedrijf vormen samen het risicoprofiel. Gebaseerd op het risicoprofiel worden bedrijven ingedeeld in een risicoklasse; hoe lager de klasse, hoe minder risicofactoren aan het bedrijf toebedeeld zijn. Hieruit volgt een positieve uitslag. Klasse A geeft bijvoorbeeld een bijzonder positief profiel aan, klasse E een stuk minder.
S
STAPELFINANCIERING
Een combinatie van verschillende financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld factoring in combinatie inkoopfinanciering. Je ziet ook steeds vaker combinaties met andere vormen van alternatieve financiering. Bijvoorbeeld factoring en crowd funding of een non-bancaire financieringen.
STILLE CESSIE
Sommige aanbieders van factoring diensten bieden de mogelijkheid van een stille cessie aan. Hierbij neemt de factormaatschappij genoegen met een stil pandrecht. Dan hoeft u niet aan de debiteuren te melden dat u bij een factormaatschappij zit. Deze factoring vorm heet ook wel stille- of confidentiële factoring genoemd.
SPOTFACTORING
Spotfactoring is een alternatief voor grootboek factoring en stelt een bedrijf in staat om alleen een ​​enkele factuur voor te financieren. Deze vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt bij zeer grote facturen. Doordat er een gebrek aan voorspelbaar volume voor een factoringmaatschappijen is betekent dit dat spotfactoring-tarieven meestal een kosten premie hebben.
SOLVABILITEIT
Uw solvabiliteit is een financieel kengetal welke laat zien in hoeverre uw onderneming afhankelijk is van schuldeisers. Een factor kan als onderdeel van het acceptatieproces naar de solvabiliteit van uw onderneming kijken wanneer u een aanvraag doet. Zo is uw solvabiliteit een zeer bepalende waarde in het beoordelingsproces. Het geeft aan dat u genoeg zekerheden biedt om aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, en dat zij dus gerust zaken met u kunnen doen.
T
TERMIJNFACTUREN
Termijnfacturen bieden u de mogelijkheid om de facturering (en betaling) van een verkooporder los te koppelen van de daadwerkelijke levering van de artikelen en/of diensten. Bovendien heeft u de mogelijkheid om één verkooporder in meerdere termijnen te factureren. U legt de afgesproken termijnen vast in het termijnschema van de verkooporder. Vervolgens is het afhankelijk van de condities die rusten op de factuur of deze wel of niet in aanmerking komen voor factoring.
V
VERIFICATIE
Het proces waarbij een factoringbedrijf de geldigheid en de waarde van de factuur van de debiteur verifieert. Je moet dan denken aan een factoringbedrijf welke steekproefsgewijs controles uitvoert.
VOORSCHOT
Het voorschot is een gedeelte van een verkoopfactuur dat een factor voorfinanciert. Het percentage hangt van verschillende factoren af. Zo heeft bijvoorbeeld het type factoring dat u kiest voor uw onderneming  invloed op het voorschot. Verder zijn sommige branches uit overheidswege verplichte inhoudingen toe te passen (denk bijvoorbeeld aan een g-rekening voor de uitzendsector) welke invloed kunnen hebben op dit percentage. Het voorschot is vaak een percentage van de brutowaarde van de factuur en wordt direct na de aankoop van de factuur overgemaakt.
VOORSCHOTNOTA
Een voorschotnota is een betaling die gevraagd wordt aan de debiteur voor de start van de opdracht. Als gevolg is het niet mogelijk om factoring op voorschotnota’s te doen. 
 
W
WERKKAPITAALFINANCIERING
Dit is het kapitaal (geld) dat in een onderneming beschikbaar is om de dagelijkse bedrijfsvoering mee te voeren. Zo is werkkapitaal nodig voor het uitkeren van salarissen en het betalen van facturen en het nakomen van korte termijn verplichtingen. Te weinig werkkapitaal beperkt de onderneming sterk in haar bedrijfsvoering, echter te veel werkkapitaal is ook niet goed. Dit betekent namelijk dat er kapitaal ‘vastzit’ in bijvoorbeeld voorraden. Indien er te weinig werkkapitaal beschikbaar is kan een ondernemer kiezen om een werkkapitaalfinanciering af te sluiten (bijvoorbeeld factoring).
HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden