FACTORING KOSTEN: DE TARIEVEN UITGELEGD

Factoring kosten zijn belangrijke criteria in het vergelijkingsproces. Maar wat kost factoring nou eigenlijk?  Financiële diensten kenmerken zich vaak door tarieven en structuren te hanteren die niet altijd even eenvoudig te doorgronden zijn. Factoring is daar helaas geen uitzondering op. Een reden dat wij Factoring Offerte gestart zijn is om ondernemers een goed overzicht te geven van de kosten van factoring. Het is overigens een misvatting te denken dat het laagste factoring tarief ook gelijk staat aan de laagste kosten. Bovendien zijn er naast tarieven ook nog andere elementen die een positief of negatief effect kunnen hebben op de factoring kosten. Daarom kijken we naast het tarief ook naar de componenten die van invloed zijn op de kosten van factoring. Hieronder worden de tarieven en componenten voor je uitgelegd.

 

WAT ZIJN DE FACTORING TARIEVEN?

Dit is wellicht de meest gestelde vraag die wij ontvangen als het gaat om factoring. Om te beginnen is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn veel elementen die een factoring tarief bepalen. Om je toch een beetje op weg te helpen geven we aan wat je kunt verwachten. We zetten hieronder het kostenplaatje uiteen. Ten eerste is het belangrijk te weten dat er drie verschillende vormen van factoring bestaan: American Factoring, Traditionele Factoring en Factuur Financiering. Hiervan zijn de eerste twee pure factoring diensten die vaak ook debiteurenbeheer en kredietrisico afdekking diensten bieden. De derde variant, de naam zegt het eigenlijk al, biedt alleen een financiering. Hoewel factuur financiering dus in de kern hetzelfde ondernemers probleem oplost, namelijk werkkapitaalfinanciering, biedt het slechts 1 component van factoring.

 

Wat we vaak zien is dat American Factoring vaak door klein zelfstandigen, starters en freelancers gebruikt wordt. Traditionele Factoring zien we veel terug bij het grootbedrijf, terwijl factuur financiering zowel door kleine als grotere bedrijven wordt gebruikt. Omdat traditionele factoring en factuur financiering vormen van bedrijfskrediet zijn, zal de financier bij aanvang een beeld willen vormen van de financiële prestaties van je bedrijf. De onderneming dient daarom vaak jaarcijfers of bankmutaties aan te leveren over een periode. Factuur financiering is  het beste te vergelijken met een kortlopende lening of rekening courant krediet. Terwijl traditionele factoring naast krediet ook diensten aanbiedt zoals debiteurenbeheer, kredietrisico afdekking en incasso. 

 

Hieronder geven wij de indicatieven tarieven (uitgedrukt in percentage van de factuur) van de verschillende vormen (op basis van een gemiddelde betaaltermijn van 30 dagen):

 

 

Factoring Tarieven American factoring    Factoring Tarieven traditionele factoring   factuur financiering Factoring Tarieven

 

  Traditionele Factoring is financiering over de gehele zakelijk debiteurenportefeuille. Over het voorgefinancierde bedrag wordt naast de factor fee ook een rente berekend over de voorgefinancierde facturen (jouw zakelijke omzet). Dit wordt ook wel cost of funds genoemd.

 

WAT BEPAALD HET FACTORING TARIEF? 

Het is belangrijk om te weten welke zaken van invloed zijn op het factoring tarief. Immers alleen dan weet je waarvoor je betaald. Welke zaken spelen een belangrijke rol en hebben invloed op de uiteindelijke factoring tarieven? Waar moet je op letten? We zetten de belangrijkste elementen hieronder op een rij: 

 

    betalingstermijn klant
    omzet volume
    kredietwaardigheid debiteuren
    factoring diensten
    mogelijk aanvullende kosten

 

 

DE BETAALTERMIJN VAN DE KLANT

De betalingstermijn is een belangrijk component bij het bepalen van factoring kosten. Het bepaald feitelijk hoe lang een factor het factuurbedrag voorfinanciert. Vanzelfsprekend zal een factor meer kosten kwijt zijn wanneer ze langer moet voorfinancieren. Daarbovenop zal de factor ook langer blootgesteld zijn aan betalingsrisico’s die rusten op een uitstaande factuur. De betaaltermijn van debiteuren is daarom in belangrijke mate bepalend voor de factoring kosten.

De gemiddelde betaaltermijn (DSO) van debiteuren is leidend bij het bepalen van het factor tarief. Bij traditioneel factoring rekent men daarbovenop nog een rente over de faciliteit. Bij American factoring kijkt men naar de daadwerkelijke periode van voorfinancieren. Men gebruikt bijvoorbeeld een 30-, 60- en 90 dagen tarief (staffel). Soms wordt er gebruikt gemaakt van vast factorloon en een additioneel dagloon. Dit is een tarief op basis van de daadwerkelijk betaaltermijn. Bij American factoring is er sprake van slechts een tarief waartegen facturen worden verkocht. Er is immers er is geen sprake van een krediet en dus ook geen rentedragende faciliteit beschikbaar gesteld.

 

 

HOEVEEL OMZET GA JE FACTOREN? 

Sommige factoringmaatschappijen vragen ondernemers een inschatting te maken van de te cederen jaaromzet. Op basis hiervan wordt in een factoring overeenkomst een minimale omzetverplichting opgenomen. Bij traditionele factoring kijkt men naar de gehele zakelijke omzet genomen. Hoewel het niet gebruikelijk is, kan bij American factoring ook een minimale omzetverplichting worden gevraagd.

 

Omzetverplichtingen kunnen als een belemmering worden ervaren door ondernemers. Immers de reden om voor factoring te kiezen is vaak flexibiliteit. Toch kan een dergelijke omzetverplichting interessant zijn omdat dit vaak ook tot lagere factoring tarieven zal leiden. Omdat een factoringmaatschappij inzicht heeft in jouw liquiditeit- en financieringsbehoefte, kan deze op basis hiervan goedkoper geld onttrekken uit de markt. Dit vertaald zich in lagere factoring tarieven voor de ondernemer. Wanneer je kiest om te gaan factoren zonder verplichtingen, dan kies je voor de meest flexibele vorm van factoring. Je bepaalt dan zelf hoeveel omzet en hoeveel facturen je gaat factoren. Doorgaans is de regel, hoe flexibeler de factoring voorwaarden zijn, hoe hoger de factoring tarieven zijn. Het is mogelijk om factoring voor bepaalde debiteuren toe te passen maar wij werken ook samen met partners die factoring per factuur mogelijk maken.

 

 

KREDIETWAARDIGHEID VAN JE DEBITEUREN

Een belangrijk proces bij factoring is het beoordelen van de kredietwaardigheid van jouw debiteuren. Als je kredietwaardige klanten hebt, zal een factoringmaatschappij geneigd zijn om meer financieringsruimte te bieden dan wanneer de debiteuren een slechte kredietwaardigheid hebben. Ook weegt bij sommige factors de kredietwaardigheid van de debiteuren mee in de uiteindelijke factoring tarieven. Dit is voornamelijk het geval bij crowd factoring platformen, waarbij vaak meerdere investeerders een deel van de factuur kopen. Hoe lager de kredietwaardigheid van de debiteur, hoe hoger het risico is dat de investeerder niet betaald wordt. Het risico is dus hoger, waardoor de opslag voor het rendement vanzelfsprekend ook hoger zal zijn.

 

 

FACTORING DIENSTEN

Het is belangrijk om een goed vergelijk te maken tussen de verschillende factoring offertes. De aangeboden diensten zijn vaak verschillend van aard. Zo wordt er naast het voorfinancieren van de facturen vaak nog debiteurenbeheer geboden. Goed debiteurenbeheer kan een aanzienlijke positief effect hebben op de uiteindelijke te betalen factoring kosten. Ook zijn er verschillende vormen van debiteurenbeheer: van heel persoonlijk tot volledig automatisch, waarbij vanzelfsprekend persoonlijk debiteurenbeheer vaak een veel effectiever middel is. Bovendien bespaart een onderneming veel tijd en energie wanneer het debiteurenbeheer uitbesteedt aan een ervaren gespecialiseerd team.

Met betrekking tot het kredietrisico op de factuur is het belangrijk om te weten wie deze draagt. Ligt het kredietrisico van de factuur bij de factoringmaatschappij dan spreken we van non-recourse factoring. De tegenhanger is recourse factoring. Hierbij ligt het kredietrisico ondanks de voorfinanciering niet uitsluitend bij de factoringmaatschappij. Bij een oninbare factuur kan de factor de incassoverantwoordelijkheid en daarmee het kredietrisico bij de klant terugleggen. Het spreekt voor zich dat recourse factoring goedkoper is dan de non-recourse variant. Maar bedenk ook dat het kredietrisico van oninbare facturen wel de eindverantwoordelijkheid van de onderneming blijft.

 

 

AANVULLENDE FACTORING KOSTEN

Het verschil zit hem vaak in de details. Zo ook bij factoring overeenkomsten. Zo kunnen de additionele kosten behoorlijk in de papieren lopen. Let dus goed op. Een factormaatschappij kan kosten in rekening brengen voor het uitvoeren van een periodieke krediet check bij jouw debiteuren. Als je veel debiteuren hebt kan dit een kostbare zaak worden. Audit kosten kunnen ook onderdeel zijn van de additionele kosten. Deze kosten zijn voor het doorlichten van je organisatie en jouw debiteuren en zijn vergelijkbaar met een periodieke krediet check. Deze periodieke kosten worden doorbelast aan je onderneming. Ook kan een factor handlingkosten in rekening brengen per verwerkte factuur. Als je veel kleinere facturen verwerkt kan dit grote gevolgen hebben op het uiteindelijke kostenplaatje.

WAAR MOET JE OP LETTEN?

  • BETAALTERMIJN KLANT

    De betaaltermijn van jouw klant is bepalend voor hoe lang een factor factuurbedragen dient voor te financieren. Het is daarmee zeer bepalend voor je tarief.

  • OMZET VAN JE BEDRIJF

    Hoe meer omzet van je laat factoren hoe lager de  factoring kosten doorgaans zullen zijn. De keuze om slechts enkele facturen of je gehele omzet te factoren kan dus erg bepalend zijn voor je tarief.

  • KREDIETWAARDIGHEID

    De kredietwaardigheid van jouw klant heeft invloed op de geboden financieringsruimte, de geboden bevoorschotting door de factor en het uiteindelijke factoring tarief.

HOE WERKT HET?

Doe een
offerteaanvraag.

Krijg een
bevestiging per mail.

Ontvang meerdere offertes
van geselecteerde partners.

U kiest de beste
Factoring partner

factoring-offerte icon Copyright © | Alle rechten voorbehouden